GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yangın sistemi alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00754747
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 23.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/66392
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı için 1 Kalem Kablosuz Adresli Yangın Sistemi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 2. Kat Toplantı Salonu - Kayaönü Mah.42035 Nolu Sokak No:40 Şehitkamil/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DR ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İHTİYACI İÇİN 1 KALEM KABLOSUZ ADRESLİ YANGIN SİSTEMİ ALIMI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı için 1 Kalem Kablosuz Adresli Yangın Sistemi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/66392

1-İdarenin
a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423248899 - 3423382602
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ihtiyacı için 1 Kalem Kablosuz Adresli Yangın Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren toplam 30 (otuz) takvim gününde malların teslimi,montajı yapılarak devreye alınıp sorunsuz çalıştırılıp teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 2. Kat Toplantı Salonu - Kayaönü Mah.42035 Nolu Sokak No:40 Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 13.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
1- Teknik Şartnamenin 3.1.38 maddesinde belirtilen, "Kontrol paneli EMC (Electromagnetic Compatibility - Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi) standartlarına EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 standartlarına sahip olduğuna dair belgeler ihale dökümanıyla beraber sunulacaktır.
2- Teknik Şartnamenin 3.2.11 maddesinde belirtilen,"Modül EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-1.general indoor, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 standartlarına sahip olduğuna dair belgeler ihale dökümanıyla beraber sunulacaktır.
3- Teknik Şartnamenin 3.3.13 maddesinde belirtilen,Tuş takımı EN 50131-1, EN 50131-3, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 belgelerine sahip olacak ihale dökümanıyla beraber sunulacaktır.
4- Teknik Şartnamenin 3.4.13 maddesinde belirtilen, Dedektör uluslarası CE belgesine sahip olacak ve EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25, ETSI EN 300220, EN 60950-1 EN 50130-4, EN 55022 standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler ihale dökümanıyla beraber sunulacaktır.
5-Teknik Şartnamenin 3.6.12 maddesinde belirtilen, Dahili siren EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 standartlarına uygun olacak. Bu belgeler ihale dökümanıyla beraber sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale komisyonu, Teklif edilen ürünlerin ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacı ile ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, broşür v.b. tanıtım materyallerini ve ayrıca ihtiyaç duyulan ürün/ürünler olması halinde ihaleden sonra değerlendirme aşamasında numune isteyebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Mal Alımları Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Mal Alımları Satın Alma Birimi - Kayaönü Mah.42035 Nolu Sokak No:40 Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR