KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yangın algılama sistemi (montaj dahil) satın alınacaktır

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154000
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : MURTAZA MAH. / KARADENİZEREĞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DEMOKRAT 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2020/148201
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 Kalem Yangın Algılama Sistemi Montajlı Mal Alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İHALE SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EREĞLİ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ


KDZ EREĞLİ BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ MONTAJLI MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/148201

1-İdarenin
a) Adresi : Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No:39 KDZ. EREĞLİ 67320 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331205 - 3723331219
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Yangın Algılama Sistemi Montajlı Mal Alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kdz. Ereğli Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde montaj işlemi yapılarak sistem çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İHALE SALONU
b) Tarihi ve saati : 31.03.2020 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Sistemin yılda bir kez olmak üzere, ilk 2 yıllık bakımı ücretsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
•TS 13345 Belgesi teklif zarfı ile birlikte sunulacaktır. (Kapsam: Bu standart, yangın söndürme tankları, su depoları, yangın dolabı, borular, yangın hortumu, vanalar, kontrol panosu, yangın dedektörleri, yangın alarm cihazları, yangın söndürme tabancası, söndürme sprinkleri v.b. ekipman bulunan yangın söndürme sistemleri ve donanımları yetkili servislerinin; işletmecilik, yapısal özellik, teknik donanım ve çalışanlar ve belgelendirme ile ilgili kurallarını kapsar)


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MURTAZA MAHALLESİ HASAN ARSLAN SOK. NO:39 KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR