AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak satın alınacaktır

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039911
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 22.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/392529
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KISIM KATI YAKITLAR (SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) 2.KISIM KATI YAKITLAR (HASTANELER) 3.KISIM SIVI YAKITLAR (SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) 4.KISIM SIVI YAKITLAR (HASTANELER) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURUMLARININ (ŞARTNAME EKİNDE BULUNAN YAKACAK DAĞITIM LİSTESİNDE BULUNAN) MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ KURUMLARIN KATI YAKIT VE SIVI YAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ- Hasan Efendi Mah. Hastane Cad. No:2 Efeler/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAKACAK SATIN ALINACAKTIR

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURUMLARIN 2019-2020 YILLARI KIŞLIK YAKACAK (KATI-SIVI) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye iliikin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/392529

1-İdarenin
a) Adresi : HASANEFENDI MAH. GENÇLIK CAD. 16 09100 MERKEZ AYDIN MERKEZ/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562135000 - 2562128744
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@aydinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM KATI YAKITLAR (SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) 2.KISIM KATI YAKITLAR (HASTANELER) 3.KISIM SIVI YAKITLAR (SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) 4.KISIM SIVI YAKITLAR (HASTANELER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURUMLARININ (ŞARTNAME EKİNDE BULUNAN YAKACAK DAĞITIM LİSTESİNDE BULUNAN) MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ KURUMLARIN KATI YAKIT VE SIVI YAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURUMLARININ (ŞARTNAME EKİNDE BULUNAN YAKACAK DAĞITIM LİSTESİNDE BULUNAN) MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ KURUMLARIN KATI YAKIT VE SIVI YAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR. 1.VE 2.KISIM KATI YAKITLAR: Tüm Kalemler bir defada talep listesinde belirtilen kurumların depolarına istif edilerek teslim edilecektir. 3.VE 4.KISIM SIVI YAKITLAR: Fuel Oil (Kalorifer Yakıtı:Kurumların talebi doğrultusunda peyder pey yakıt tanklarına teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ- Hasan Efendi Mah. Hastane Cad. No:2 Efeler/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. VE 2.KISIM KATI YAKITLAR:
İHALEYE KATILAN İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERDEN ENAZ 1 (BİR) TANESİNİ SUNMASI YETERLİDİR.
1- İTHALATÇI İSE İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,
2- ÜRETİCİ İSE UYGUNLUK İZİN BELGESİ,
3- DAĞITICI İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ,
4- SATICI İSE HERHENGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİ İLE KATILABİLİRLER.
3.VE 4.KISIM SIVI YAKITLAR:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun’un 3.maddesine göre alınması zorunlu Lisans Belgesi vereceklerdir.
1.İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
2. İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, bayi olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
3. İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
4.İhalaye katılacak dağıtım ve pazarlama şirketinin T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alacakları K yetki belgesi (K1-K2) ihale dosyasına eklenecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
3. VE 4.KISIM SIVI YAKITLAR:Aday veya isteklinin alınacak akaryakıtın TÜPRAŞ Sertifikasyonlarına ve TSE normlarına uygun olacağına ilişkin belge. Bu belge ve Sertifikaların Türk Akreditasyon formu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan Ulusul Akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ- Hasan Efendi Mah. Hastane Cad. No:2 Efeler/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR