DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak satın alınacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00847880
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 03.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/386999
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İTHAL FINDIK KÖMÜR: 930 TON, ODUN: 40 TON, YERLİ KÖMÜR(SOBA): 60 TON, İTHAL AYVA KÖMÜR: 315 TON. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO. 1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2018-2019 YILLARINA AİT YAKACAK ALIMI
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2018-2019 YILLARINA AİT YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/386999

1-İdarenin

a) Adresi

:

SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B 20010 - MERKEZEFENDİ / DENİZLİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582644905 dahili 2837 - 2582644803

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma2001@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İTHAL FINDIK KÖMÜR: 930 TON, ODUN: 40 TON, YERLİ KÖMÜR(SOBA): 60 TON, İTHAL AYVA KÖMÜR: 315 TON.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

SAĞLIK TESİSLERİ;HONAZ DEVLET HASTANESİ, ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ , ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ, BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, ÇAL DEVLET HASTANESİ, KALE DEVLET HASTANESİ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ; : TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE YER ALAN 2018-2019 YILLARI YAKACAK İHTİYAÇ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN MİKTARDA ODUN VE KÖMÜR MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN 30/06/2019 TARİHİNİ GEÇMEMEK ÜZERE SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONUNA KADAR HASTANELERİN BELİRLEYECEĞİ TARİH VE TESLİM PROGRAMINA GÖRE PEYDERPEY ALIMI YAPILACAKTIR. İLÇE HASTANELERİNE TESLİM EDİLECEK MALZEMELER İDARENİN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 10(ON) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİRİMLERE ALINACAK MALZEMELERİN TESLİMATI TEK SEFERDE YAPILACAKTIR. YÜKLENİCİ MALLARI İDARENİN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN, 30 (otuz) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE BELİRTİLEN BİRİMLERE TESLİM EDECEKTİR.(BU SÜRE HİÇBİR ŞEKİLDE 30.06.2019 TARİHİNİ GEÇEMEZ) Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymayarak, burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, İdarenin ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır. Yüklenici, İş için gerekli tüm mal ve diğer kullanılması gerekli montaj malzeme ve ekipmanlarının ambalajlamalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek hasarların sonuçlarından Yüklenici sorumlu olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO. 1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

29.08.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İHALEYE KATILAN İSTEKLİLER AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERDEN ENAZ 1 (BİR) TANESİNİ SUNMASI YETERLİDİR.
A) İTHALATÇI İSE İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,
B) ÜRETİCİ İSE UYGUNLUK İZİN BELGESİ,
C) DAĞITICI İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ,
D) SATICI İSE HERHENGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICI KAYIT BELGESİ İLE KATILABİLİRLER.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE YAPILAN YAKACAK ALIMI VEYA KÖMÜR ALIMI İŞLERİNE AİT MAL ALIMLARI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT:3 SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR