GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Yakacak kömür alımı yapılacaktır

GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980427
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYDOĞU DENGE 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/174011
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
500.000 KİLOGRAM TİP -1
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BEYAZLAR MAHALLESİ ORDU CADDESİ 27500 ŞAHİNBEY /GAZİANTEP ( GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP İL J.K.LIĞI VE BAĞLI BİRLİK K.LIKLARINA

YAKACAK KÖMÜR ALIM İŞİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/174011
1-İdarenin
a) Adresi : BEYAZ EVLER MAH. ORDU CAD. 27500 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423382713 - 3423380648
c) Elektronik Posta Adresi : mtugrul@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 KİLOGRAM TİP -1
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TESLİM YERLERİ ÇİZELGESİ VE TESLİM YERİ MESAFE ÇİZELGESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP 30(OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE EK-C KÖMÜR İHTİYAÇ ÇİZELGESİ, EK-D KÖMÜR TESLİM YERİ ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE BELİRTİLEN MİKTARDA KÖMÜR YÜKLENİCİ TARAFINDAN DEFAATEN TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BEYAZLAR MAHALLESİ ORDU CADDESİ 27500 ŞAHİNBEY /GAZİANTEP ( GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI )
b) Tarihi ve saati : 20.05.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
2. ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ ( ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
3. DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)
4. SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ(ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)İLE KATILABİLİRLER.
5. YÜKLENİCİNİN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ)İLE KATILABİLİRLER.
6. BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYI YETKİ VERDİĞİ FİRMALAR DA İHALEYE KATILABİLECİKTİR. BU YETKİ BELGELERİNİN ASLI VEYA YURTİÇİ FİRMALAR İÇİN ASLINA UYGUNLUĞU NOTERCE ONAYLANMIŞ ÖRNEKLERİ YURT DIŞI FİRMALAR İÇİN İSE İLGİLİ ÜLKEDEKİ T.C ELÇİLİK / KONSOLOSLUK ONAYLI VEYA APOSTİLLE KAŞELİ OLARAK TEKLİF ZARFI İÇERİSİNDE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.
7. YÜKLENİCİLERİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİ VEYA YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ TEKNİK ŞARTNAME GEREĞİNCE MUAYENE AŞAMASINDA GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONUNA VERİLECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı GAZİANTEP İL J.K.LIĞI LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYAZLAR MAHALLESİ ORDU CADDESİ 27500 ŞAHİNBEY /GAZİANTEP ( GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR