TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak alımı yapılacaktır

TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166334
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 27.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/254248
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
571 TON KALORİFERLİK TORBA (PORTAKAL) KÖMÜR 4 TON KALORİFERLİK TORBA (LİMON) KÖMÜR 40 TON TUTUŞTURMALIK PARÇA ODUN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Komiser İdris AYDIN Konferans Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YAKACAK ALIMI
TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


YAKACAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/254248
1-İdarenin
a) Adı : TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GÜLBAHARHATUN MAHALLESI INÖNÜ CADDESI 44 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4622301985 - 4622301989
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : YAKACAK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 571 TON KALORİFERLİK TORBA (PORTAKAL) KÖMÜR 4 TON KALORİFERLİK TORBA (LİMON) KÖMÜR 40 TON TUTUŞTURMALIK PARÇA ODUN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Müdürlüğümüz ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine ait hizmet binalarının depolarına
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 1 gün içerisinde işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.06.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Komiser İdris AYDIN Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1. İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Sureti)
2. Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi ( Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Sureti)
3. Dağıtıcılar; Herhangi Bir İlden Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Sureti)
4. Satıcılar; Herhangi Bir İlden Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Sureti)İle Katılabilirler.
5. Bu Şartnamede İstenen Belgelere Sahip Firmaların Ürününü Satmaya Ve Belgelerini Kullanmayı Yetki Verdiği Firmalar da İhaleye Katılabilecektir. Bu Yetki Belgelerini (Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Sureti) Teklif Zarfı İçerisinde İhale Komisyonuna Sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR