GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yakacak alımı yapılacaktır

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046302
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP 27 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/422721
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısmı İçin; Sobalık Odun : 24.400 KG Sobalık Kömür : 55.700 KG Kaloriferlik Kömür(KARPUZ) : 50.000 KG Kaloriferlik Kömür (FINDIK) : 103.000 KG Kaloriferlik Tahta Kırığı : 19.000 KG 2. Kısmı İçin; Kaloriferlik Yakıt : 4.000 KG Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 1. Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP) - (İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ' NE BAĞLI BİRİMLER İLE SAĞLIK TESİSLERİNİN İHTİYACI İÇİN 12 AYLIK TOPLU YAKACAK ALIMI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü' ne bağlı birimler ile Sağlık Tesislerinin ihtiyacı için 12 Aylık Toplu Yakacak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/422721
1-İdarenin
a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422209614 - 3422209622
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısmı İçin; Sobalık Odun : 24.400 KG Sobalık Kömür : 55.700 KG Kaloriferlik Kömür(KARPUZ) : 50.000 KG Kaloriferlik Kömür (FINDIK) : 103.000 KG Kaloriferlik Tahta Kırığı : 19.000 KG 2. Kısmı İçin; Kaloriferlik Yakıt : 4.000 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İhale Dokümanlarının ekinde yer alan "DAĞILIM LİSTESİ" de ki yerlere teslim edilecektir. * ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * OĞUZELİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * OĞUZELİ DEVLET HASTANESİ, * ARABAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * YAVUZELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, * İSLAHİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, * KARKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ, * NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ, * NURDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ tarafından "DAĞILIM LİSTESİ" içerisinde yer alan yerlere miktarları belirtilerek sipariş çekilecektir. (Kurum Maili/ Üst Yazı/Faks ile)
c) Teslim tarihleri : İlgili Sağlık Birimi/Tesisi tarafından çekilecek (Kurum Mail/Üst Yazı/Faks) bildirime (siparişe) istinaden Dağlım Listesinde yer alan yerlere sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, siparişlerde belirtilen miktarlarda teslim edilecektir. Malların teslim esnasında, ilgili sağlık tesisinin gösterdiği yere düzgün bir biçimde istiflenecektir ve teknik şartname hükümleri geçerlidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 1. Kat İhale Salonu (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP) - (İpek Yolu Üzeri Atatürk Kültür ve Spor Merkezi Karşısı)
b) Tarihi ve saati : 01.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Kısım İçin;
a.) Katı Yakıt Odun Veya Kömür İithalatçılar; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ,
b.) Katı Yakıt Odun Veya Kömür Üreticiler; UYGUNLUK İZİN BELGESİ,
c.) Katı Yakıt Odun Veya Kömür Dağıtıcılar; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ,
d.) Katı Yakıt Odun Veya Kömür Satıcılar; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ SATICI KAYIT BELGESİ,
e.) İstekli Firmanın Bağlı Bulunduğu Belediye Tarafından Düzenlenmiş İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatının aslı/aslının veya noter Onaylı Sureti ihale dosyasında sunacaklardır.
2. Kısım SIVI YAKIT ( FUEL OİL 4) İçin İse ;

  • 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca,

a.) İsteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK' dan alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı,
b.) İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda ; EPDK' dan alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi,
İstenen belgelerin Aslı/Aslının İdare Veya Noter Onaylı Sureti Sunulması Gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü A Blok 4. Kat Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Mal Alımı İhale Birimi (Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR