KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yağ, yakıt ve hava filtreleri satın alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153530
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/148324
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 71 Kalemde toplam 23.050 adet yağ, yakıt ve hava filtreleri alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yağ, yakıt ve hava filtreleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/148324

1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 71 Kalemde toplam 23.050 adet yağ, yakıt ve hava filtreleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Karayolları Atölye Müdürlüğü Akköprü/ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü içerisinde teslimat TAMAMLANACAKTIR. Her kalem malzemenin tamamının teslim edilmesi şartı ile en çok iki kısmi teslimat yapılabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :
İSTEKLİLERİN YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ EN AZ 57.000 ADET YAĞ, YAKIT, HAVA FİLTRELERİ OLMALIDIR.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Yerli imalatçılar aşağıdaki belgeleri ihalede vereceklerdir :
1-Yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi veya yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan ilgili meslek odalarından alınan "İmalat Yeterlik Belgesini" ihalede sunacaktır.
2-Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ihale konusu malzemeleri kapsayan Türk Standartlarına Uygunluk Belgelerinden, TS 932 Hava Filtre Elemanları (İçten Yanmalı Motorlar ve Kompresörler için), TS 5395 (Karayolu taşıtları - Dizel motorları - Yakıt Filtreleri), TS 7407 (Karayolu taşıtları-İçten Yanmalı Motorla -Yağ filtreleri) belgeleri ihalede verilecektir.
3- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan) ihalede verilecektir. Bu belgede TÜRKAK onayı aranmayacaktır.
Yetkili Satıcı/Yetkili Temsilciler ise aşağıda belirtilen belgelerin imalatçıya ait olanlarını ihalede vereceklerdir.
1- Yağ, yakıt ve hava filtreleri için yetkili satıcı ya da yetkili temsilcilik belgesi ile birlikte imalatçı firmanın yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi veya yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan ilgili meslek odalarından alınan "İmalat Yeterlik Belgesini" sunacaktır.
2-İmalatçı firmanın Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ihale konusu malzemeleri kapsayan Türk Standartlarına Uygunluk Belgelerinden, TS 932 Hava Filtre Elemanları (İçten Yanmalı Motorlar ve Kompresörler için), TS 5395 (Karayolu taşıtları-Dizel motorları-Yakıt Filtreleri), TS 7407 (Karayolu taşıtları-İçten Yanmalı Motorlar-Yağ filtreleri) belgelerini verilecektir.
3- İmalatçı firmanın IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Yağ, yakıt ve hava filtreleri imalatlarını kapsayan) verilecektir. Bu belgede TÜRKAK onayı aranmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İŞ MAKİNASI VEYA OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN HER ÇEŞİT FİLTRE İMALATI/SATICILIĞI

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR