MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

X-ray kontrol cihazı satın alınacaktır

MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909495
Şehir : Ankara / Elmadağ
Semt-Mahalle : TATLICA MAH. / ELMADAĞ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER VAKTİM 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619489
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet X-RAY Kontrol Cihazı İlgili Teknik Şartname Kapsamında satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ticaret Müdürlüğü (Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780 ELMADAĞ/ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

X-RAY KONTROL CİHAZI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN ROKET VE PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

X-RAY KONTROL CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/619489

1-İdarenin
a) Adresi : Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780 ELMADAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128634680 - 3128632748
c) Elektronik Posta Adresi : mkebarutsan@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet X-RAY Kontrol Cihazı İlgili Teknik Şartname Kapsamında satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin adresindeki malzeme ambarı
c) Teslim tarihi : sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 14.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cihazın 2 yıllık bakım ve onarımları ile sürekli kullanımdan dolayı yıpranacak yedek parça ve sarf malzemelere ilişkin (döviz bazında) fiyat tekliflerini gösterir liste sunulacaktır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Cihaz üreticisi firma ISO 9001:2018 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Cihazın kapsamında bulunduğu tüm direktiflere, ulusal/ uluslararası standartlara (ISO, CE, IEC&FCC, FDA) uygunluğunu gösterir belge ve setifikalar,
Cihazın tüm özellikleri ve nitelikleri, katalog, broşürleri, kullanılan aksesuarları ile ilgili bilgileri,
Yüklenicinin veya üreticinin cihaz için teknik servis verebilecek yeterli altyapıya (teknik personel ve servis ünitesi) sahip olduğunu belgeleyen dökumanlar,
S-76.3-108 noluTeknik Şartnamenin 11. maddesinde belirtilen eğitim için içerik ve süresi hakkında bilgi formu,
S-76.3-108 nolu Teknik Şartnamenin her bir maddesi için ayrı ayrı verilecek açıklamalar.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
1)Cihazın tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemelerin metal yüzeylerinin korozyona ve neme duyarlı kısımları boya ve kaplama ile korunmuş olacaktır. 2) Yüklenici cihazın tesliminden itibaren cihazın yazılım programlarının piyasaya sürülen yeni versiyonlarının güncellenmesini ( gerektiği takdirde ilave aparatları vb. ile birlikte) ve bununla ilgili gerekli olan eğitimi ücretsiz vereceğini taahhüt eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR