TEİAŞ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

X-Ray Cihazı, Metal Dedektör ve VIP Özürlü Geçiş Turnikesi satın alınacaktır

TEİAŞ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/313568
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet X-RAY Cihazı, 1 Adet Kapı Tipi Metal Dedektör ve 1 Adet V.I.P. Özürlü Geçiş Turnikesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.07.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET X-RAY CİHAZI, 1 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ VE 1 ADET VIP ÖZÜRLÜ GEÇİŞ TURNİKESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEİAŞ) 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ

1 Adet X-Ray Cihazı, 1 Adet Kapı Tipi Metal Dedektörü ve 1 Adet VIP Özürlü Geçiş Turnikesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/313568

1-İdarenin

a) Adresi

:

Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 20020 Bereketli MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2583773144 - 2583777391

c) Elektronik Posta Adresi

:

21grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet X-RAY Cihazı, 1 Adet Kapı Tipi Metal Dedektör ve 1 Adet V.I.P. Özürlü Geçiş Turnikesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 60 gün içerisinde malzemelerin tesliminin yapılması zorunludur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

12.07.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklilerin ihale teklif zarfında imalatçılığı gösteren yukarıdaki belgelerden herhangi birini sunmaları yeterlidir.
AYRICA;
İstekliler eğer 7.5.2. b. Maddesinde belirtilen yetkili satıcı veya yetkili temsilci iseler;
1) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduklarını gösteren belge veya belgelerinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini,
2) Yetki belgesinde yer alan imzanın, yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretlerini
3) Yetkilisi oldukları imalatçının, imalatçılığını gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı suretlerini ihale teklif zarfında sunacaklardır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tedarikçinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durum belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teknik şartnamelerde belirtilmiştir.

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli, X-Ray Cihazına ilişkin olarak, ülkesindeki Radyasyon Güvenliği Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunun izin belgesine sahip olacak ve bu Kurum/Kuruluşlar tarafından verilmiş lisans belgesi vb. belgelerini teklif ekinde sunacaktır.
Kapı Tipi Metal Dedektörü, ilgili sağlık düzenlemelerine uygun olacaktır. Cihaz, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara (kalp pili vb) zararlı bir etkiye sahip olmayacaktır. Cihazın, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip olmadığı belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir. Söz konusu belgeler, teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş laboratuarlardan veya konu ile ilgili yetkili Kurum/Kuruluşlardan alınmış olacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Model ve sürüm olarak teklif edilen X-Ray Cihazına, metal kapı dedektörüne ve V.I.P. özürlü geçiş turnikesine ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), bir takım halinde teklife eklenecektir. Dokümanların, cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:19 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR