ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Viroloji laboratuvarına sarf malzeme, kimyasal madde ve cihaz satın alınacaktır

ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/498392
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
52 Kalem Laboratuar Sarf Malzemesi, 12 Kalem Kimyasal Madde, 1 adet Isıtmalı İnkübatör 1 adet Sıvı Azot Tankı, 2 adet Vorteks Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonu. Huzurevleri Mahallesi, Kurttepe Caddesi. No:1 Çukurova / ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ VİROLOJİ LABORATUVARINA SARF MALZEMELERİ, KİMYASAL MADDE VE CİHAZ ALIMI

Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/498392

1-İdarenin
a) Adı : ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : HUZUREVLERİ MAH. KURTTEPE CAD. 1 01122 ÇUKUROVA/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3222390490 - 3222390495
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ADANA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ VİROLOJİ LABORATUVARINA SARF MALZEMELERİ, KİMYASAL MADDE VE CİHAZ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 52 Kalem Laboratuar Sarf Malzemesi, 12 Kalem Kimyasal Madde, 1 adet Isıtmalı İnkübatör 1 adet Sıvı Azot Tankı, 2 adet Vorteks
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü. HUZUREVLERİ MAH. KURTTEPE CAD. 1 01122 - ÇUKUROVA / ADANA
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeden itibaren 50 takvim günü içinde teknik şartnamede belirtilen koşullarda kurum ambarına teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle başlar.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.10.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Ek Bina Toplantı Salonu. Huzurevleri Mahallesi, Kurttepe Caddesi. No:1 Çukurova / ADANA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhalenin 2. kısmını oluşturan Kimyasal Maddeler için teklif verecek istekli firmalar, teklif dosyasında TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) Satış Belgesi'ni bulundurmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
İhalenin İkinci Kısmını Oluşturan Laboratuvar Kimyasal Maddeleri, İngilizce ve Türkçe Analiz Sertifikaları ve Güvenlik Bilgi Formları ile beraber teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde ürünün son kullanma tarihi (Teknik Şartnamede Belirtilen Son Kullanım Süreleri Dikkate Alınacaktır) olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhalenin birinci kısmını oluşturan Laboratuvar Sarf Malzemeleri ile ilgili olarak; ihaleye iştirak edecek firmalar, ihale saati öncesinde teklif verecekleri üründen bir miktar/adet numune veya ürünün orjinal katoloğunu getirerek ilgili laboratuvarlardan onay alacaktır. Onay Belgesi şablonu Kurumun Muhasebe Biriminden temin edilerek, ilgili labaratuvar şefinin ıslak imzası alınarak hazırlanacak ve teklif mektubu içine dahil edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR