AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Veteriner ilacı, sarf malzeme, biyosidal ürün ve mama satın alınacaktır

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01169087
Şehir : İstanbul / Avcılar
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 05.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/256256
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 KALEM VETERİNER İLACI, 47 KALEM TEDAVİ VE YAKALAMADA KULLANILAN SARF MALZEME, 12 KALEM BİYOSİDAL ÜRÜN, 20,000 KİLOGRAM KURU MAMA VE 750 ADET KONSERVE MAMAALINMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AMBARLI MAHALLESİ MEZARLIK SOKAK NO:10 AVCILAR / İSTANBUL -AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VETERİNER İLACI, SARF MALZEME, BİYOSİDAL ÜRÜN VE MAMA SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GEÇİCİ BAKIM EVİNDEKİ VE SAHİPSİZ SOKAK HAVYALARININ TEDAVİLERİNDE VE BARINMALARINDA KULLANMAK İLE İLÇE GENELİNDE HAŞERE İLE MÜCADELEDE KULLANMAK ÜZERE 3 KISIMDA 82 KALEM MUHTELİF MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/256256

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126945391 -
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 KALEM VETERİNER İLACI, 47 KALEM TEDAVİ VE YAKALAMADA KULLANILAN SARF MALZEME, 12 KALEM BİYOSİDAL ÜRÜN, 20,000 KİLOGRAM KURU MAMA VE 750 ADET KONSERVE MAMAALINMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihleri : TÜM MALLAR SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 30 (OTUZ) GÜN İÇERİSİNDE TESLİME HAZIR HALE GETİRİLECEK, ANCAK İDARE İLAÇ VE MALZEMELERİ GEREK HEPSİNİ BİR KALEMDE GEREKSE İHTİYAÇ DUYDUĞU KADARINI PEYDER PEY ALABİLECEKTİR. TÜM MALLAR 30.09.2020 TARİHİNDE TESLİM ALINMIŞ OLACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AMBARLI MAHALLESİ MEZARLIK SOKAK NO:10 AVCILAR / İSTANBUL -AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MERKEZ HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 26.06.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) 1 İNCİ KISIMA TEKLİF VERECEK KATILIMCI, 24.12.2011 TARİHLİ 28152 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİĞE GÖRE VETERİNER ECZA DEPOSU RUHSATINA SAHİP OLMALIDIR. RUHSATININ ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ BİR ÖRNEĞİNİ İHALE KOMİSYONUNA SUNACAKTIR.
2) 2 İNCİ KISIMA TEKLİF VERECEK KATILIMCI, GENEL İLAÇLAMADA KULLANILACAK İHALEYE KONU LARVASİT, AÇIK ALAN, KAPALI ALAN, KARASİNEK YEMİ VE RODENTİSİDE AİT İLAÇLARIN SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VERİLMİŞ BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ VE ETİKET ONAYI İLE RUHSAT SAHİBİ FİRMADAN ALINMIŞ İHALE YILINA AİT YETKİLİ SATICI BELGESİ İHALE DOSYASINDA SUNULMALIDIR.
3) 3 ÜNCÜ KISIMA TEKLİF VERECEK KATILIMCI, TEKLİF EDECEĞİ MAMALAR İÇİN, ÜRETİCİSİ TARAFINDAN İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ YILA AİT ÜRÜN ANALİZ RAPORLARININ ASILLARINI VEYA NOTER ONAYLI SURETLERİNİ İHALE EVRAKLARI İLE BİRLİKTE KOMİSYONA SUNMAK ZORUNDADIR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AVCILAR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR