ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ.BİLGİ İŞL. DAİRE BAŞKANLIĞI

Veri yedekleme sistemi ve sistem odası ekipmanları alınacaktır

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ.BİLGİ İŞL. DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00826074
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 21.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/305052
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. Kısım 2 Kalem Malzeme 2. Kısım 4 Kalem Malzeme 3. Kısım 1 Kalem Malzeme 4. Kısım 8 Kalem Malzeme 5. Kısım 4 Kalem Malzeme 6. Kısım 39 Kalem Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.07.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu, İncivez/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VERİ YEDEKLEME SİSTEMİ KAPASİTE ARTIRIMI, AKTİF NETWORK ÜRÜNLERİ, MEVCUT SUNUCULARIN KAPASİTE ARTIRIMI, İŞLETİM SİSTEMİ LİSANS ALIMI, SİSTEM ODASI EKİPMANLARI İLE OEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

6 Kısım Veri Yedekleme Sistemi Kapasite Artırımı, Aktif Network Ürünleri, Mevcut Sunucuların Kapasite Artırımı, İşletim Sistemi Lisans Alımı, Sistem Odası Ekipmanları ile OEM Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/305052

1-İdarenin

a) Adresi

:

İncivez Mah. Üniversite Cad. No:1 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722911489 - 3722573162

c) Elektronik Posta Adresi

:

bim@beun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım 2 Kalem Malzeme 2. Kısım 4 Kalem Malzeme 3. Kısım 1 Kalem Malzeme 4. Kısım 8 Kalem Malzeme 5. Kısım 4 Kalem Malzeme 6. Kısım 39 Kalem Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 40 gün içerisinde uhdesinde kalan malzemeyi sağlam ve çalışır vaziyette İdareye teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu, İncivez/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

13.07.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1 - Sarf malzemeler ve yazılımlar hariç tüm ürünlerin katalog ve/veya broşürleri İngilizce veya Türkçe dillerinde sunulmalıdır. Yüklenici firma bu donanım ve yazılım ile ilgili belgeleri, el kitapları ya da CD'leri her bir kısım için en az 1 takım olarak verecektir. Kullanıcı kılavuzları Türkçe ya da İngilizce olarak verilebilecektir.
2 - Yüklenici, ihale kapsamında kurduğu veya teslim ettiği tüm cihaz ve malzemenin ayrı ayrı markasını, modelleri, modül ve seri numaralarını liste halinde ve elektronik ortamda İdareye teslim edecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari Şube İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini TC ZİRAAT BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ TR880001000131450965855211 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İdari Şube İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Malzemelerin Garanti Süresi teknik şartnamede detaylı olarak belirtilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR