İZMİR İZFAŞ

Veri depolama ve yedekleme sistemi malzemesi satın alınacaktır

İZMİR İZFAŞ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093104
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1. KISIM- Ethernet kartı (tip 1)-4 adet Ethernet kartı (tip 2)-1 adet Switch-2 adet 2. KISIM- Veri depolama ünitesi-1 adet Yedekleme ünitesi-1 adet Storge disk-12 adet Sunucu-2 adet 3. KISIM- Yedekleme yazılımı-1 adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İZFAŞ - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir / İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

VERİ DEPOLAMA VE YEDEKLEME SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İZMİR FUARCILIK HİZMETLERİ KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİ TİC. A.Ş.


Veri depolama ve yedekleme sistemi mal alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/606996
1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324971188 - 2324971190
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@izmirfair.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. KISIM- Ethernet kartı (tip 1)-4 adet Ethernet kartı (tip 2)-1 adet Switch-2 adet
2. KISIM- Veri depolama ünitesi-1 adet Yedekleme ünitesi-1 adet Storge disk-12 adet Sunucu-2 adet
3. KISIM- Yedekleme yazılımı-1 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZFAŞ - Fuar İzmir - Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı 35410 - Gaziemir / İZMİR
c) Teslim tarihi : Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 30 (otuz) takvim günü içinde uhdesinde kalan tüm malları, Fuar İzmir Alanı - Gaziemir / İZMİR adresine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İZFAŞ - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 24.12.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. KISIM, 2. KISIM, 3. KISIM kısımlarında %15 (On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZFAŞ Satınalma Müdürlüğü - Fuar İzmir Zafer Mahallesi 840 Sokak Fuar Alanı Apt. No:2 35410 Gaziemir / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR