MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Veri depolama birimleri satın alınacaktır

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062382
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/476414
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet Disk Çekmecesi (57,60 TB SAS) 1 Adet Katı Hal Diski Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DEPOLAMA BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ


Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezinde Bulunan Veri Depolama Ünitesi Kapasitesinin Arttırılması mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/476414
1-İdarenin
a) Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi 34730 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164140545 - 2163496138
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezinde Bulunan Veri Depolama Ünitesi Kapasitesinin Arttırılması
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Disk Çekmecesi (57,60 TB SAS) 1 Adet Katı Hal Diski
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Veri Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin tarihinden itibaren işe başlanacak olup, 60 gün içinde ihale konusu ürünler montaj dahil, çalışır vaziyette teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren işe başlanılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.10.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim ve Enstitü Binası Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-İstekli,teklif edilen ürünlere teknik Şartnamedeki sırasına göre her maddeye açık ve net bir şekilde cevap yazacak.Teklif edilen ürünlerin marka ve modellerini belirtecektir. Toptan verilmiş cevaplar ya da “evet, hayır, anlaşılmıştır” gibi tek kelimelik verilen cevaplar kabul edilmeyecektir.
- İstekli, teklif ettiği ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya broşürleri teklif ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden başka ürünlerde varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtmelidir.Teklif ettiği ürünün hangi marka ve model olduğunu sunulan kataolog üzerinde belirtecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR