METEOROLOJİ G.M METEOROLOJİK VERİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Veri arşivleme sistemi yapılandırma ve kapasite artırımı ihale ilanı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00808630
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 23.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/241264
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Arşivleme sistemi yazılımı, 1 adet Veri Depolama Ünitesi 1 adet Teyp Kütüphanesi 1 adet Tüm donanımlar için 3 yıl 5x9 çağrı ve parçalı garanti, 3 saatte müdahale. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Prof. Dr. Atilla DORUM Toplantı Salonu Kalaba Mahallesi Kütükçü Ali Bey Caddesi No:4 06120 Keçiören-Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

METEOROLOJİK VERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ YAPILANDIRMA VE KAPASİTE ARTIRIMI
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİK VERİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI


METEOROLOJİK VERİ ARŞİVLEME SİSTEMİ YAPILANDIRMA VE KAPASİTE ARTIRIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/241264

1-İdarenin
a) Adresi : Kalaba Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi No: 4 06120 Kalaba KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122032420 - 3122032499
c) Elektronik Posta Adresi : mkarakutuk@mgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Arşivleme sistemi yazılımı, 1 adet Veri Depolama Ünitesi 1 adet Teyp Kütüphanesi 1 adet Tüm donanımlar için 3 yıl 5x9 çağrı ve parçalı garanti, 3 saatte müdahale.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİK VERİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 120 gündür . Satın alınacak ürünler Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı sistem odasında montajı yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Meteoroloji Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Prof. Dr. Atilla DORUM Toplantı Salonu Kalaba Mahallesi Kütükçü Ali Bey Caddesi No:4 06120 Keçiören-Ankara
b) Tarihi ve saati : 18.06.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Bakım ve onarım garantisinin üretici firmadan alındığına dair belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
veri arşivleme yazılım sistemleri ve veri arşvileme donanım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sözleşme bedeli, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü' nün (Vergi No: 6190834385) Merkez Bankası Ankara Şubesi nezrindeki IBAN: TR7300001001000003501540185 tahsilat hesabına yatırılır. Makbuz karşılığında Satın alma Servisinden dokümanları alabilir. (Söğütözü/ANKARA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muamelat Şube Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Kalaba Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR