EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Üre çözeltisi satın alınacaktır

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183613
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : EMNİYET MAH. / A.O.ÇİFTLİĞİ
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/335462
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
280.000 Litre - Üre Çözeltisi - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonu Kat 4 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜRE ÇÖZELTİSİ SATIN ALINACAKTIR

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Üre Çözeltisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/335462

1-İdarenin
a) Adı : EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3123840153 - 3123840158
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Üre Çözeltisi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 280.000 Litre - Üre Çözeltisi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Bölge Şube Müdürlüğü Dikmen - Çankaya / ANKARA 2. Bölge Şube Müdürlüğü Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 3. Bölge Şube Müdürlüğü Natoyolu - Mamak / ANKARA 4. Bölge Şube Müdürlüğü Akköprü - Yenimahalle / ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : İdare, sözleşmede belirtilen 280.000 litre miktardaki siparişleri garajlarındaki tankların doluluk oranına göre aylık yaklaşık olarak 20.000-35.000 litre aralığında kısımlar halinde yükleniciye mail, telefon veya faks aracılığıyla bildirecektir. Yüklenici, 250.000 lt ürünü idarenin kısımlar halindeki talebi doğrultusunda en fazla 1 (bir) yıl içerisinde teslim edecektir. Yüklenici, idarenin siparişlerini en geç 3 iş günü içerisinde 08:00-17:00 saatleri arasında istenen garajlara istenen kalitede eksiksiz olarak teslim edecektir. Yüklenici, 280.000 lt ürünü idarenin kısımlar halindeki talebi doğrultusunda en fazla 1 (bir) yıl içerisinde teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanması sonrası bir takvim günü içerisinde işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni Toplantı Salonu Kat 4 Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 A Blok 06330 Yenimahalle / ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ürün üreticisine ait VDA (Alman Otomotiv Üreticileri Derneği) lisans sertifikası.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR