BOTAŞ TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

UPS sistemi satın alınacaktır

BOTAŞ TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049549
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/384639
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
 1 TASARIM İŞLERİ 1 ADET 2 UPS SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 3 JENERATÖR SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 4 OTOMATİK TRANSFER ŞALTERİ (ATS) SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 5 YARDIMCI DAĞITIM PANOSU (Up-1, UP-2) (MONTAJ DAHİL) 2 ADET. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü E- İhale Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA 
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UPS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)

BOTAŞ Genel Müdürlüğü UPS Sistemi Temini ve Tesisi İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/384639
1-İdarenin

a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
b) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122973193 - 3122972542
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : BOTAŞ Genel Müdürlüğü UPS Sistemi Temini ve Tesisi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 TASARIM İŞLERİ 1 ADET 2 UPS SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 3 JENERATÖR SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 4 OTOMATİK TRANSFER ŞALTERİ (ATS) SİSTEMİ (MONTAJ DAHİL) 1 ADET 5 YARDIMCI DAĞITIM PANOSU (Up-1, UP-2) (MONTAJ DAHİL) 2 ADET. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü A1- ve A2 Blok
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanması sonrasında 10 (on) iş günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır. Bu proje kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler (UPS'in temini ve kullanılabilir hale getirilmesi) en fazla 90 (doksan) takvim günü içinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : İş yeri teslim tarihidir.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.10.2019 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Genel Müdürlüğü E- İhale Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR