MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Unlu mamüller  alınacaktır

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805065
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/234026
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM TOPLAM 22 KALEM UNLU MAMÜLLER ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
MURATPAŞA BELEDİYESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

UNLU MAMÜLLER ALINACAKTIR

MURATPAŞA BELEDİYESİ


DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

UNLU MAMULLER alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/234026

1-İdarenin
a) Adresi : MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Tekelioğlu Cad. Fener Mah. No:63 ANTALYA 07160 MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423202222 - 2423242398
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@muratpasa-bld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM TOPLAM 22 KALEM UNLU MAMÜLLER ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurumumuzun ihtiyacı olan siparişler karşılıklı olarak belirlenecek haftada bir veya iki gün, firmaya iki gün önceden elektronik posta veya faksla sipariş verilip saat 11.00’e kadar işletme mutfaklarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından sonra başlayacak, her halükarda işin bitirilmesi en geç 31/12/2018 ‘dir. Teslim edilecek ürünler Kurumumuzca teşkil edilecek heyet tarafından teslim alınacaktır. Cins, miktarı ve evsafı uygun olmayan ürünler iade edilecektir. Teslim edilecek ürünler soğukta muhafaza şartlarına ve sağlık kurallarına uygun, kapalı ve temiz araçlarla nakledilecektir. Teslim edilecek olan ürünlerde aynı cins ürünlerin aynı parti olması ve teslim tarihinden itibaren ürünlerin geçmiş 3 (üç) aylık zaman içinde üretilmiş olması gerekmektedir. Yüklenici firmanın yetkilisi ya da yetki verdiği bir kişi malzeme teslimi sırasında ürününün başında hazır bulunacaktır. Yüklenici ürünlerin sunumu için kullanılacak olan soğuk muhafaza şartlarını sağlayan soğutucuları idarenin öngördüğü sayı kadar karşılamak zorundadır. Yüklenici tarafından getirilen ve teslim alınan ürünlerde herhangi bir bozulma, kokuşma olması halinde malzemeleri getiren yüklenici bunları değiştirmekle yükümlüdür. İdare işbu şartname konusu ürünlerin tamamını veya bir kısmını almakta tamamen serbesttir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez. Ürünlerin satılacağı her işletmeye ihtiyaç olduğu kadar fırın, Derin dondurucu teşhir dolabı ve fanus yüklenici firma tarafından sağlanır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 08.06.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılan tüm istekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ihaleye katılamayacak olanlar şeklinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler” kapsamında olmadıklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadır. Bu işlem Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 06.04.2017 tarihli ve 52058254-534-E.13789 sayılı talimatında yer alan ve ihale dokümanı Ek-1’de örneği bulunan beyan ve taahhütnameyi ihale aşamasında teklif dosyasında sunmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu beyan ve taahhütnameyi vermeyenler doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. Bahse konu beyan ve taahhütname, ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme imzalanmadan önce de alınacaktır. Ayrıca ihaleye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında alt yükleniciler tarafından yapılacak işler olması halinde, alt yüklenicilerden de beyan ve taahhütname alınır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fener Mah. Tekelioğlu Cad. no:63 Muratpaşa/ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 Muratpaşa/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR