ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULV cihazı satın alınacaktır

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061864
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ÇAĞRI 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/487752
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 (yedi) kalem Biyosidal ürün 2 (iki) kalem Biyosidal Ürün Uygulama Ekipmanı 1 (bir) kalem Ulv Cihazı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İhale Komisyonu Toplantı Salonu; Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/A Ataşehir / İST.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA EKİPMANLARI VE PULVERİZATÖRLÜ ULV CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
ATAŞEHİR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Hamam Böceği, Kemirgen, Dezenfektan, Uçkan Mücadelesi, Larva Mücadelesi, Biyosidal Ürün Uygulama Ekipmanları ve Pulverizatörlü Ulv Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/487752

1-İdarenin
a) Adresi : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165705000 - 2166870797
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 (yedi) kalem Biyosidal ürün 2 (iki) kalem Biyosidal Ürün Uygulama Ekipmanı 1 (bir) kalem Ulv Cihazı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Veteriner İşleri Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde malzemeler İdareye teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İhale Komisyonu Toplantı Salonu; Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4/A Ataşehir / İST.
b) Tarihi ve saati : 30.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekiler 1.2.4. ve 5. kısımlar için;

 • Biyosidal Ürün, Sağlık Bakanlığı’nca Halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ve orijinal olmalıdır, Ürün Ruhsatnamesi ( İmal / İthal ) ile belgelenmelidir.
 • Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ‘ ne göre Ürün Tipi 18 : İnsektisit olmalıdır. Kemirgenlerde Biyosidal ürün yönetmeliğine göre ürün tipi 14 Rodentisit olmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığınca onaylı Türkçe etiketi sunulmalıdır.
 • Biyosidal Ürünün uygulama yapılan alanlardaki insan ve diğer canlıların varlığı ve yapılan uygulamanın gıda ve su kaynaklarına da ulaşma ihtimali sebebiyle uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerinin yönetimi ve önlenebilmesi için, ürünün birleşiminde bulunan aktif maddeye ait, aktif madde üreticisinin yaptırmış /yapmış olduğu toksikolojik/ ekotoksikolojik çalışmaların (yayınların ) Dünya sağlık örgütü (WHO) veya ABD çevre koruma ajansı (EPA)veya Avrupa kimyasallar ajansı ( ECHA ) tarafında yayınlanan özet tabloları ihale dosyasında sunulmalıdır
 • Biyosidal Ürün Güvenlik Bilgi Formu Avrupa Birliği ve Türkiye’de geçerli olan en son standartlara uygun olarak sunulmalıdır.
 • Biyosidal Ürünün orijinal aktif madde garanti belgeleri bulunmalı ve sunulmalıdır.
 • Biyosidal Ürünü teklif eden firma, ürünü satmaya yetkili olmalı ve üretici firma tarafından verilen 2019 yılına ait yetkili satıcılık belgesi bulunmalıdır.
 • Teklif edilen ürün Şartnameye uygun maliyet hesap cetveli fiyat teklifiyle birlikte miktarları belirtilerek sunulmalıdır.

1 Kg/ 1LT Biyosidalın Fiyatı
Hektar Maliyeti veya Metrekare = --------------------------------------------------
1Kg/ 1LT Biyosidalın İlaçlandığı Alan
İstekiler 3. kısım için;

 • Biyosidal Ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş üretim izin veya ithal izin belgelerine sahip olmalıdır.
 • Sağlık Bakanlığınca onaylı Türkçe etiketi sunulmalıdır.
 • Dezenfektan ürünü teklif eden firma, ürünü satmaya yetkili olmalı ve üretici firma tarafından verilen 2019 yılına ait yetkili satıcılık belgesi bulunmalıdır.
 • Biyosidal ürün, içme suyu temizleme kimyasalı olarak uluslararası geçerliliği olan bir kuruluş tarafından belgelendirilmeli veya internet çıktısı olarak sunabilmelidir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı-Destek Hizmetleri Müdürlüğü-İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR