CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Ultrasonografi cihazı alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ HASTANE FİNANSAL YÖNETİCİLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859853
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 08.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/431578
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi D.S.İşletme Müdürlüğü Odası / SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/431578

1-İdarenin
a) Adresi : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane İdari Yöneticiliği 58140 MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462580000 - 3462580031
c) Elektronik Posta Adresi : hastanesat@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ULTRASONOGRAFİ CİHAZI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi / SİVAS
c) Teslim tarihi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 (iki) Ay'dır. Ancak, işin bitiş süresi 15.12.2018 tarihini geçmeyecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi D.S.İşletme Müdürlüğü Odası / SİVAS
b) Tarihi ve saati : 01.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yedek Parça Fiyat Listesi: İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak ileriye dönük yedek parça fiyat listelerini döviz bazında teklif zarflarının içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır. İstekliler, yıllık bakım ücretlerinin bakımı yapılacak olan cihazın satın alma fiyatına oranları parçalı ve parçasız olarak belirtmelidirler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
UBB KODLARI: İstekliler teklif ettikleri ürünlerin T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ,Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemi ve Medula sistemine kayıt edildiğine ve onaylandığına dair belge ile teklif edilen her kalemin onaylanmış ürün (barkod) numarasını ve ayrıca distribitör ve/veya ana bayice alt bayilerin de Bayi/Firma kodlarını teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
SGK'nın duyurusuna istinaden,GMDN ve UNSPSC kodları ürün tanımlarıyla eşleşmeyen ve/veya hatalı eşlenen firmalardan kaynaklı oluşmuş veya oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararı ilgili firmalarca ödenecek olup, bu durumdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ilgili firmalara aittir.
Yükleniciler, sözleşme yapacakları kalemlere ait XML dosyasını sözleşmeye gelirken getireceklerdir.
SGK tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer mevzuat kapsamında, ürünün SGK veya Sağlık Bakanlığı sisteminde eşleşmemesi veya tanımlı olmamasından kaynaklı nedenlerle, ürün için SGK/Medula sisteminden ödeme dönmez ise ürün bedeli ilgili firmaya ödenmeyecektir.
SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ: İstekliler, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2017/1 sayılı Genelgesine istinaden Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan " Satış Merkezi Yetki Belgesi" nin aslı yada onaylı suretini teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teknik Dökümanlar: İstekliler, teklif ettikleri cihazda şartnamede belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu üretici firmanın orjinal teknik dökümanları ile belgeleyerek teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. İstekliler, teklif edilen cihazın teknik özelliklerini gösteren katalogları veya dökümanları teklif dosyasında Türkçe olarak sunmalıdır. Firmalar, teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orjinal dökümanları üzerinde de işaretleyerek vereceklerdir.
b) Teknik Şartnameye Cevap Metni : İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak teknik şartnameye uygunluk açısından, teknik şartnameye cevap metinlerini teklif zarflarının içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.
Efektif Fiyatı = Teklif Fiyatı - Teklif Fiyatı x Toplam Nispi Puan / 100
Nispi Puanlamaya Giren Özellikler ve Verilen Nispi Puanlar
Sistemde 3D/4D görüntülemede fetal anomalileri daha net görebilmek için hareket ettirilebilir ışık kaynağı ile Silüet şeklinde görüntüleyen (HD Live Silhouette) özelliği ile birlikte 3 farklı ışık kaynağı kullanan HD Live Studio özelliğinin istenildiğinde ücreti mukabili eklenebilmesi (5 Puan)
Sistemde ultrason tetkiklerinde standardizasyon sağlamak, iş akışını düzenleyip kolaştırmak için oluşturulan listeye göre ölçümlerin ve modların otomatik geçişini sağlayan özelliğin bulunması (Scan Assistant) (5 Puan)
Sistemden 3 D görüntüler doğrudan STL formatında dışa aktarılabilmeli ve 3 D printerdan baskı almanın mümkün olabilmesi (5 Puan)
Sistem ile XDClear veya Matrix teknolojisine sahip Konveks probun istenildiğinde bağlanabilmesi. (5 Puan)
Sistemin toplam dinamikeriminin (dynamic range) 270 dB ve üzeri olması. (3 Puan)
IVF (tüp bebek) uygulamalarına özel otomatize folikül hacmi, büyüklüğü ve sayısını hesaplayan bu şekilde kullanıcılar arası ölçüm hatalarını ortadan kaldıran rapor takip ve analizini yapabilen özelliğin ileride istenildiğinde sisteme eklenebilir olması. (3 Puan)
Sistem uygun problar ile en az 40 cm derinliğe kadar görüntü alınabilmesi. (3 Puan)
Sistem ile verilecek olan volumetrik konveks probun ağırlığının (kablo ve konnektör hariç) 225 gramı geçmemesi.(5Puan)
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Satınalma Müdürlüğü / SİVAS adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastane Satınalma Müdürlüğü /SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İlgili malzemeler yatırım teşvik kapsamında KDV istisnasında olup, fatura KDV'siz kesilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR