MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tuz satın alınacaktır

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027460
Şehir : Kayseri / Melikgazi
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 24.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/343981
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 - 2020 YILLARI KIŞ SEZONU KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5.000 TON TUZ TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.08.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAT:5 İHALE SALONU MELİKGAZİ/KAYSERİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TUZ SATIN ALINACAKTIR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ

2019 - 2020 YILLARI KIŞ SEZONU KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5000 TON TUZ TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/343981
1-İdarenin
a) Adresi : Seyitgazi mah. N.Naci Yazgan cad. No: 38 38030 MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522521907 - 3522521959
c) Elektronik Posta Adresi : fen@melikgazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 - 2020 YILLARI KIŞ SEZONU KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 5.000 TON TUZ TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1- İnecik mevkii Belediye tesislerine, 2- Mimarsinan Kayapul Mahallesinde bulunan Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Tesislerine 3- Kıranardı Cumhuriyet Mahallesi girişi Yeşildere Cad. üzerinde Kıranardı mezarlık karşısı Belediyemize ait tuz deposuna
c) Teslim tarihi : 2019-2020 YILI KIŞ SEZONU YOL ÇALIŞMALARINDA KARLA MÜCADELEDE KULLANILMAK ÜZERE 5.000 TON TUZ TEMİNİ VE NAKLİ İŞİNE AİT MALZEME ÇEKİM TAKVİMİ TUZ (t) TOPLAM EYLÜL 2019 2.500 2.500 EKİM 2019 2.500 2.500 TOPLAM 5.000 5.000

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAT:5 İHALE SALONU MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 19.08.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SEYİTGAZİ MAHALLESİ NUH NACİ YAZGAN CADDESİ NO:34 MELİKGAZİ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MELİKGAZİ/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR