TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü elektrik enerjisi satın alacaktır

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907189
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/615582
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası için serbest piyasadan 420.000 kWh elektrik enerjisi satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.12.2018 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı No:231 Kat:2 EAG Toplantı Salonu 20030 Merkezefendi / Denizli
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINMASI

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/615582

1-İdarenin
a) Adı : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU-DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı NO: 231 20030 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
c) Telefon ve faks numarası : 2582666522 - 2582666523
ç) Elektronik Posta Adresi : tuikdenizli@tuik.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı No:231 Kat:1 Oda No:114 20030 Merkezefendi / Denizli
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası için serbest piyasadan 420.000 kWh elektrik enerjisi satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Denizli Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra yüklenici firma PMUM a kayıt işlemlerini yaptıracak ve Teknik Şartnamenin Ek-1 tablosunda adresleri, abone tesisat numaraları verilen Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Denizli Bölge Müdürlüğü Enerji alımı işi 01.01.2019 tarihinde saat 00:01'de başlayacak; 31.12.2021 tarihinde saat 00:00 de sona erecektir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 18.12.2018 10:00 - 18.12.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 18.12.2018 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı No:231 Kat:2 EAG Toplantı Salonu 20030 Merkezefendi / Denizli


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Lisans Yönetmeliği hükümleri gereğince serbest tüketicilere elektrik satışı yapabileceğine ilişkin, geçerliliği olan Lisansının asıl veya noter onaylı suretini vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR