MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tur Drill cihazı satın alınacaktır

MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116885
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 16.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/15343
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tur Drill Cihazı 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TUR DRİLL CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Tur Drill Cihazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/15343

1-İdarenin
a) Adresi : Özalper Mah.Turgut Özal Cad. No.:4 44100 MALATYA MERKEZ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4445634/1475 - 4223238942
c) Elektronik Posta Adresi : malatyadevlethastanesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tur Drill Cihazı 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Demirbaş Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip 7 gün içinde teslimat yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 nolu Genelgeleri gereği 1-) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)`dan ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı`nca onaylandığını gösterir belgeyi veya ÜTS Belgesi 2-) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)`dan firmanın bayi, anabayi yada tedarikçi kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 3-) Kapsam dışı beyan edilen ürünlere ait ilgili belgeler (ürüne ait TSE Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü(TSE)´den alınan Uygunlu Raporu veya TSEK (Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standartlarına Uygunluk) Belgesi veya FDA Belgesi veya ürün üzerinde CE/e/E işareti) teklif zarfı ekinde sunulmalıdır. 4-) Kapsam dışı beyan edilen aynı ürüne ait çelişkili beyan olması halinde T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 nolu Genelgenin 2.4 `üncü maddesi uygulancaktır. 5-)Yükleniciler sözleşme öncesi, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde ihale edilmiş bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no`sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no`su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s.....) bu ürünlere ait UBB barkod no`sunu da açıklama kısmına ekleyerek ilgili web sitesinden hazırlamış olduğu dosyayı dijital ortamda (cd, disc, usb, vb.) idareye sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi veya,
2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu veya,
3- İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından istekil adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi
4- Tıbbi Cihaz Üreticisi OEM (original Equıpment Manufacturer- Orjinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,

belgelerinden herhangi birini sunması gereklidir
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. Garanti süresi bitimi sonrası 10 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça bulunduracağına dair taahhütname verecektir (yedek parça fiyat listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.
2. İstekliler teklif ettikleri sistemin teknik koşullarının hepsine tam uygunluğunu "Şartnameye Uygunluk Belgesi" adı altında ibraz edecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen cihazın kataloğu ihale zarfında bulunacaktır. İdare istediği firmalardan 10 (on) gün içerisinde demostrasyon yaptırma hakkına sahiptir. Demo ile ilgili masraflar firmaya aittir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR