AFYONKARAHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Transmisyon mili ve yataklı rulman satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00818233
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/283903
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30.000 metre 30*30*2 mm profil, 30.000 kg. 50*16 mm lama, 10.000 kg. transmisyon mili Ø25 uzunluk 1610 mm, 16.000 kg. transmisyon mili Ø25 uzunluk 2610 mm, 15.000 adet UCF 205 yataklı rulman Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü muhasebe birim
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROFİL, LAMA, TRANSMİSYON MİLİ VE YATAKLI RULMAN SATIN ALINACAKTIR

AFYONKARAHİSAR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

30*30*2 mm profil, 50*16 mm lama, transmisyon mili Ø25 uzunluk 1610 mm, transmisyon mili Ø25 uzunluk 2610 mm, UCF 205 yataklı rulman alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/283903

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESENTEPE MAHALLESI ADNAN MENDERES BULVARI NO: 52 03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve faks numarası

:

2722163820 - 2722163822

c) Elektronik Posta Adresi

:

afyon.acik@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.000 metre 30*30*2 mm profil, 30.000 kg. 50*16 mm lama, 10.000 kg. transmisyon mili Ø25 uzunluk 1610 mm, 16.000 kg. transmisyon mili Ø25 uzunluk 2610 mm, 15.000 adet UCF 205 yataklı rulman
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü demir atölyesi

c) Teslim tarihi

:

Malların tamamı sözleşme imzalandıktan sonra 30 gün içinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü muhasebe birimi

b) Tarihi ve saati

:

10.07.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.Halk Bankası Afyonkarahisar merkez şubesindeki TR20 0001 2009 1830 0005 0000 55 nolu işyurdumuz hesabına döküman satışı yatırıldıktan sonra aynı adresten adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü muhasebe birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR