BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Traktör satın alınacaktır

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00905325
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 29.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/589859
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Adet Traktör Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TOPLANTI ODASI (2.KAT) İzmir Yolu 21.Km Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR
ZİRAAT FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Traktör (2 adet, 0 km) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/589859

1-İdarenin
a) Adresi : GÖRÜKLE KAMPÜSÜ 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242941407 - 2242941402
c) Elektronik Posta Adresi : zsatinalma@uludag.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Traktör
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇİFTLİK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ GÖRÜKLE KAMPÜSÜ NİLÜFER/BURSA
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYİ MÜTEAKİP 10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TOPLANTI ODASI (2.KAT) İzmir Yolu 21.Km Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu
b) Adayın veya isteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üreticisi veya imalatçısı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İSTEKLİLER 10 YIL SÜREYLE YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ
VERECEKLERDİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 110 TRY (Türk Lirası) karşılığı BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DÖNER SERMAYE BÜROSU İzmir Yolu 21.Km Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSAadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DÖNER SERMAYE BÜROSU İzmir Yolu 21.Km Görükle Kampüsü Nilüfer / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR