ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Trafik uyarı işaret ve levhası satın alınacaktır

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/183097
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
275 Adet Trafik Uyarı İşaret Levhası ile 110 Adet Baskılı ve Uzun Ok Duba Temini. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.04.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.04.2019 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 ELAZIĞ / Merkez
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELAZIĞ İLİ MERKEZ VE İLÇE KÖY YOLLARINDA İL ÖZEL İDARESİNCE ÇALIŞMA YAPILAN KÖY YOLLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TRAFİK UYARI İŞARET VE LEVHASI TEMİNİ
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ


Elazığ İli Merkez ve İlçe Köy Yollarında İl Özel İdaresince Çalışma Yapılan Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Trafik Uyarı İşaret ve Levhası Temini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :2019/183097

1-İdarenin
a) Adı :ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi:Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 23100 MERKEZ/ELAZIĞ
c) Telefon ve faks numarası :4242475327 - 4242474631
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Elazığ İli Merkez ve İlçe Köy Yollarında İl Özel İdaresince Çalışma Yapılan Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Trafik Uyarı İşaret ve Levhası Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı :275 Adet Trafik Uyarı İşaret Levhası ile 110 Adet Baskılı ve Uzun Ok Duba Temini. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisi ve onayı doğrultusunda, il merkezi ve ilçelerde bulunan 11 adet bakım evine yüklenici tarafından teslim edilecektir. (Ayrıntılı açıklamalar teknik şartnamede yapılmıştır.)
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra mallar 20 gün içinde, Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisi ve onayı doğrultusunda, il merkezi ve ilçelerde bulunan 11 adet bakım evine yüklenici tarafından teslim edilecektir. (Ayrıntılı açıklamalar teknik şartnamede yapılmıştır.)
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanması ile işe başlanılır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :26.04.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mah. Emsal Sok. No:9 ELAZIĞ / Merkez
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR