ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Toz tutucu filtre torba satın alınacaktır

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787821
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ ADIM 14.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/173282
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 kalem 760 adet toz tutucu filtre torbası Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Kdz.Ereğli asfalt plentine 460 adet, Çaycuma asfalt plentine 300 adet Toplam 760 adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kardeşler Köyü Kokaksu Mah. Çaydamar Mevkii Merkez ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İDAREMİZ ÇAYCUMA VE EREĞLİ ASFALT PLENT TESİSLERİNİN İHTİYACI OLAN MUHTELİF CİNS, ÖZELLİK VE SAYIDA TOZ TUTUCU FİLTRE TORBALARININ

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İdaremiz Çaycuma ve Ereğli Asfalt Plent tesislerinin ihtiyacı olan muhtelif cins, özellik ve sayıda toz tutucu filtre torbalarının alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/173282

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kokaksu Mahallesi / Kardeşler Köyü Çaydamar Mevkii 67013 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722531264 - 3722531426

c) Elektronik Posta Adresi

:

filizeroldemir6767@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 kalem 760 adet toz tutucu filtre torbası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Kdz.Ereğli asfalt plentine 460 adet, Çaycuma asfalt plentine 300 adet Toplam 760 adet.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonra İdarenin siparişe geçmesini müteakip 10 (On) gün içerisinde ihtiyaç duyulan ürünlerin tamamını İl Özel İdaresi Kdz.ereğli asfalt plenti ile Çaycuma asfalt plentine teslim edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kardeşler Köyü Kokaksu Mah. Çaydamar Mevkii Merkez ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

24.04.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kardeşler Köyü Kokaksu Mah. Çaydamar Mevkii Merkez ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kardeşler Köyü Kokaksu Mah. Çaydamar Mevkii Merkez ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR