SULTANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Torbalı fındık ve ceviz kömür satın alınacaktır

SULTANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00847595
Şehir : Aydın / Sultanhisar
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF 07.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MANŞET AYDIN 07.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/390587
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
110 ton Torbalı Fındık ve 20 ton Torbalı Ceviz Kömür (Toplam 130 Ton)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası (Zafer Mahallesi Hükümet Konağı No:21 K:1 09470 Karayolu Üzeri - SULTANHİSAR / AYDIN)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TORBALI FINDIK VE CEVİZ KÖMÜR ALIMI

SULTANHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
TORBALI FINDIK VE CEVİZ KÖMÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/390587

1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mahallesi Hükümet Konağı No:12 09470 Karayolu Üzeri SULTANHİSAR/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2563512945 - 2563513021
c) Elektronik Posta Adresi : sultanhisar09@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İlçemiz Bünyesindeki Temel Eğitim Okullarına 110 ton Torbalı Fındık ve 20 ton Torbalı Ceviz Kömür (Toplam 130 Ton) Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Teknik Şartnamede Yazılı Temel Eğitim Okulları
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 20 takvim günü içerisinde teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası (Zafer Mahallesi Hükümet Konağı No:21 K:1 09470 Karayolu Üzeri - SULTANHİSAR / AYDIN)
b) Tarihi ve saati :16.08.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-a- Satıcılar İçin Herhangi Bir İlden Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi.
b- Dağıtıcılar İçin Herhangi Bir İlden Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi.
c- Üreticiler İçin Uygunluk İzin Belgesi.
d- İthalatçılar İçin İthalatçı Kayıt Belgesi.
2- İthal Kömür İçin 2018 Yılına Ait Uygunluk Belgesi,
3- Satış İzin Belgesi,
İsteklilerin birinci maddede belirtilen Belgelerden Kendi Durumları İle İlgili Olan Herhangi Birini ve diğer maddeler de belirtilen belgelerle birlikte "Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" Gereği, Aslı/Aslının İdare Veya Noterce Onaylı Suretini Sunmaları Yeterlidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri -1 Şubesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri 1 Şubesi (Zafer Mahallesi Hükümet Konağı No:21 K:1 09470 Karayolu Üzeri - SULTANHİSAR / AYDIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR