TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Torbalanmış kömür alımı yapılacaktır

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166560
Şehir : Zonguldak
Yayınlandığı Gazeteler

ŞAFAK 21.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/229257
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fakir ailelere kömür yardımı yapılması için torbalanmış kömür nakli (29.458 ton)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK             
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TTK İHTİYACI OLARAK FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI YAPILMASI İÇİN TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ (29.458 TON) ALIMI

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

İhale kayıt numarası : 2020/229257
1-İdarenin
a) adresi :Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) telefon ve faks numarası :Tel:0-372 259 47 84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi -
a) Niteliği, türü ve miktarı Fakir ailelere kömür yardımı yapılması için torbalanmış kömür nakli (29.458 ton)
c) İşin Başlama ve bitiş tarihi :Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve 31.12.2020 tarihine kadar kömür nakli işibitmiş olacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 22.06.2020 Pazartesi– saat 15:00
c) Dosya no : 2013820

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4-1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1 Teknik Şartnamede ve İdari Şartnamenin 55.2.1 maddesinde belirtilmiştir.
4.2.4. Kısmi teklif verilebilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1- En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir.
5.2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6- İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 22.06.2020 Pazartesi–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR