NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toner ve kartuş malzemeleri satın alınacaktır

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981093
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/172396
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
196 KALEM; 2663 ADET TONER VE KARTUŞ MALZEMESİ (ORJİNAL/MUADİL) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TONER VE KARTUŞ MALZEMELERİ (ORJİNAL/MUADİL) ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ


TONER VE KARTUŞ MALZEMELERİ (ORJİNAL/MUADİL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/172396

1-İdarenin
a) Adresi : Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. No:1 59030 DEĞİRMENALTI SÜLEYMANPAŞA/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası : 2822501315 - 2822509904
c) Elektronik Posta Adresi : imidb@nku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 196 KALEM; 2663 ADET TONER VE KARTUŞ MALZEMESİ (ORJİNAL/MUADİL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI REKTÖRLÜK DEPOLARI DEĞİRMENALTI KAMPÜSÜ SÜLEYMANPAŞA-TEKİRDAĞ
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında alınan malzemeler yüklenici tarafından en geç 30 takvim günü içinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı depolarına teslim edilecektir. Yüklenici konu ile ilgili gerekli tedbirleri alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Tarihi ve saati : 09.05.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi”,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen “Kapasite Raporu”,
c) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Yetkili Satıcı olduğunu gösterir Belgeler;
1.Yerli ürünler için teklif sunulması durumunda İstekliler; yerli üreticilerden alacakları Yetkili Satıcı Belgesinin aslını ve/veya kurum(idare) onaylı suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
2.Yurt dışında imal edilen ürünlerin ise Türkiye’deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesininin aslını ve/veya kurum(idare) onaylı suretini teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
MUADİL TONER VE KARTUŞ Malzemeleri için;
1) Üreticiye ait “Kalite ve Çevre Standartlarına” uygunluğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge. (Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti İbraz edilmelidir)

2) Üreticiye ait “Kalite Yönetim Sistemi” uygunluğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge. (Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti İbraz edilmelidir.)
Teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

ORİJİNAL TONER ve KARTUŞ Malzemeleri için;
İlgili markanın üreticisi tarafından ve/veya ilgili markanın yetkili kıldığı distribütör firma tarafından "ORİJİNAL TONER ve KARTUŞ" malzemelerinin Kurum adı ve adresine direkt sevk edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde mal teslimi kabul edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR