BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Toner satın alınacaktır

BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/80491
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 Kalem Toner Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrul m.Doğan Avcıoğlu c. No:7 Nilüfer / BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TONER ALIMI
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ-BURSA DÖRTÇELİK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


TONER ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/80491

1-İdarenin
a) Adresi : ERTUGRUL MAH.DOĞAN AVCIOĞLU CD. NO:7 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242752000 - 2242752030
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@bch.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Toner Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastaensi
c) Teslim tarihi : Malzemeler,sözleşme imzalandıktan sonra 180 gün içerisinde temin edilecektir. Yüklenici tarafından getirilen malzemeler Teknik Şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda teslim alınır. Herhangi bir sorun tespit edildiğinde (orjinal ürün olmadığında,sunulan numuneden farklı olduğunda vs...) firma idarenin uygunluk verdiği ürün ile değiştirmekle sorumludur.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ertuğrul m.Doğan Avcıoğlu c. No:7 Nilüfer / BURSA
b) Tarihi ve saati : 17.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise ; yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-)İhaleye katılan istekliler; teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için her bir kalem için en az 1 ( Bir ) orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim edeceklerdir. Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Gerek görüldüğü hallerde, teklif edilen ürünün numunesi denenerek karar verilecektir.Numuneler için bedel ödenmeyecektir.
2 ) İstekliler ihale komisyonuna sunacak olduğu numunelerin üzerine firma adı ve kalem sıralarını mutlaka yazacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR