ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf ve laboratuvar malzemeleri satın alınacaktır

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941094
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/47675
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
98 KALEM TIBBİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal Atatürk Cad. N0:59
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI TIBBİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMELERİ
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


2019 YILI TIBBİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/47675

1-İdarenin
a) Adresi : Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal ATATÜRK Cad. NO:59 26020 . ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2223201042 - 2223351565
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 98 KALEM TIBBİ SARF VE LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne ait Hoşnudiye Mah. Ambarlar Sok. No:10/F Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan ambara teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : İhale konusu malzemeler idarenin talebi doğrultusunda sözleşme süresince en az 6, en fazla 8 parti halinde teslim edilecektir. İdareden gelen talep yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal Atatürk Cad. N0:59
b) Tarihi ve saati : 01.03.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif edilecek ürün/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler TİTUBB veya ÜTS kayıt zorunluluğu bulunmayan ürünler için" kapsam dışı olduğunu" beyan etmesi yeterlidir. TİTUBB/ÜTS kaydı internet çıktıları (çıktıların üzerine ihale sıra numaraları yazılacaktır.) dosyaya koyulmalıdır.
Ayrıca istekli üretici ve imalatçı firma ise Ulusal Bilgi Bankası firma çıktısını, istekli bayi ise geçerliliği devam eden ulusal Bilgi Bankası bayi çıktısını da ihale dosyasında sunmalıdır.
Yine, isteklilerin sunacakları yerli malı belgeleri var ise teklif verdikleri ürünlerin Yerli Malı belgesinin üzerine ihtiyaç listesindeki kalem numarası belirtilmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli teklif edeceği malların numunelerini (teknik şartnamesinde aksi belirtilmediği sürece teklif edilen kalemden en az birer adet olmak üzere ve benzer ürünlere ortak numune verilmeyecek şekilde) ihale saatinden önce Satın Alma birimine kendileri tarafından 2 nüsha düzenleyeceği Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kısım numarası ve malzeme adını gösterir etiket (düşmeyecek/kaybolmayacak şekilde sağlam yapıştırılmış) bulunmalıdır. İhaleye teklif veren istekliler, denenmeyen kalemlere (Aritmetik hatadan eleme, eksik evraktan eleme sonucu vb.ihale dışı kalma) ait numunelerini karar tebligatından(kalemle ilgili itiraz olmadığı sürece) itibaren 20 gün içerisinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdare sorumlu olmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eskişehir Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ihale doküman ücreti yatırıldıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri/Mali Hizmetler/Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Kırmızıtoprak Mah. M.Kemal Atatürk Cad. N0:59 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR