GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Tıbbi sarf ve demirbaş malzemeleri satın alınacaktır

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051509
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP PUSULA 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/437478
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 Kalem Tıbbi Tüketim Malzemesi (Tıbbi Sarf, Diş Sarf Malzemeleri), 7 Kalem Tıbbi Yedek Parça Malzeme, 4 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme, 2 Kalem Demirbaş Malzeme olmak üzere 62 kalem malzemedir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Devlet Hastanesi Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. Şehitkamil/Gaziantep
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF, DİŞ SARF, TIBBİ YEDEK PARÇA VE TIBBİ DEMİRBAŞ VE DEMİRBAŞ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -G.ANTEP Ş.KAMİL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Sarf, Diş Sarf, Tıbbi Yedek Parça ve Tıbbi Demirbaş ve Demirbaş Malzemeleri Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/437478
1-İdarenin
a) Adresi : PIR SULTAN MAH. ÇETIN EMEÇ CAD. 27500 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423246767 - 3423241842
c) Elektronik Posta Adresi : sehitkamilsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 Kalem Tıbbi Tüketim Malzemesi (Tıbbi Sarf, Diş Sarf Malzemeleri), 7 Kalem Tıbbi Yedek Parça Malzeme, 4 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme, 2 Kalem Demirbaş Malzeme olmak üzere 62 kalem malzemedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şehitkamil Devlet Hastanesi Biyomedikal, Ayniyat, Ambar ve Tıbbi Sarf Depoları
c) Teslim tarihi : a) İdare 1. kalemden 56. kaleme kadar ürünler için sipariş vermesi halinde 10 gün içerisinde teslimat eksiksiz olarak yapılacaktır. İdare söz konusu kalemler için belli periyotlarla 1'den fazla sipariş çekeceği gibi ürünlerin tamamı içinde sipariş çekebilir. b) İdare 57. kalemden 62. kaleme kadar ürünler için sipariş vermesi halinde 40 gün içerisinde yüklenici teslimat yapmak zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Şehitkamil Devlet Hastanesi Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 09.10.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olacak ve teklif edilen ürünlerin ÜTS/TİTUBB barkot numarası ihale dosyasında sunulacaktır.
b)-Ürün kapsam dışı ise üreticinin veya ithalatçının yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı/belgesi ihale dosyasında sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Yerli Malı : Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. Belgeyi sunmayan istekliler yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır. İsteklilerce kendilerine ait veya yetkili olduğu geçerlik süresi devam eden Yerli Malı Belgesinin, teklif ettiği kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğu belge üzerinde veya bir liste halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunulması gerekmektedir. Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilmeyecektir.
2- Satış Merkezi Yetki Belgesi : İsteklilerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünleri teklif etmeleri halinde Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- KATALOG: İstekli firma Teklif edilen ürünler için Türkçe katalog sunmak zorundadır. Katalog sunulmayan kalamler için teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekli teklif edilen ürünün/ürünlerin teknik şartnamelerindeki her kriter için madde madde cevap verecektir.
3- NUMUNE
a-) İstekliler, 1. kalemden 56. kaleme kadar (56 . Kalem dahil) teklif edecekleri ürünler için numune sunmak zorunda olup, istekliler 26. kalem ile 51. kalemde en az 1 (bir) olmak üzere diğer kalemlerde en az 3 (üç) adet (rulo, şişe, kutu, paket, metre vb.) numune sunacaktır. Teklif edilen kalem veya kalemlere ait numuneler orijinal ambalajında sunulacaktır. Numune üzerine ürünün ihale sıra numarası, firma ve ürünün adı yazılacak ve "Numune Teslim Tutanağı (yüklenici firma tarafından düzenlenmiş)" ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar idareye teslim edilecektir. İhale tarih ve saatine kadar numune teslimi yapılmayan teklif kalemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
c-) İsteklilerce teslim edilen numuneler ihale tarihinden sonra, ihale komisyonu uzman üyelerince teknik şartnamelerin tüm maddelerine göre değerlendirilecek olup, değerlendirme sonrası teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürün/ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
d-) Numunelerin kullanılması veya değerlendirilmesi aşamasında yıpranması, deforme olması ve benzeri durumlarda istekliler sundukları numunelerle ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
4- DEMONSTRASYON:
İhale veya Muayene Komisyonu 57. kalemden 62. kaleme kadar teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden (Gerekli görülen Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerle ilgili) demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilere demo yazısının tebliğinden itibaren 10 (on) iş gününden az olmamak üzere süre verilecek olup isteklilerden verilecek bu süre içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona teknik şartnamede belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo esnasında, değerlendirilen teknik şartname maddelerinin gösterilememesi durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda İhale komisyon üyelerinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecektir. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyeleri tarafından tutanakta belirtilecektir. (Not: Söz konusu kalemler için teknik şartnamede belirtilen garanti süreleri geçerlidir.)
5- YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ:
İstekli firmalar 58. Kalemden 61. kaleme kadar teklif edecekleri Demirbaş ve/veya tıbbi cihaz malzeme/malzemeler için en az 10 yıl sureyle geçerli, döviz bazındaki yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere tekliflerinin ekinde ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedellerin (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parça fiyatları dahil) toplamı cihaz bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri sunulacaktır. 58. Kalemden 61. kaleme kadar fiyat teklifi verecek isteklilerden yedek parça fiyat listesi sunmayanların söz konusu kalemlerde fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şehitkamil Devlet Hastanesi Satınalma birimi / Pirsultan Mah. Çetin Emeç Cad. Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR