MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf ve demirbaş malzeme satın alınacaktır

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063472
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/478272
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
28 Kalem Muhtelif Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camiişerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Kat:3 Oda:34 Merkezi Satın Alma Birimi Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF VE DEMİRBAŞ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMuhtelif Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/478272

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIISERIF MAHALLESI İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK İŞ HANI KAT:3 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242388083 - 3242321155
c) Elektronik Posta Adresi : mersin@mersinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 28 Kalem Muhtelif Tıbbi Sarf ve Demirbaş Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüze Bağlı Ayniyat Birimi ve 112 Acil Sağlık İstasyon Hizmetlerine Bağlı Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sağlıklı Yaşam Merkezine teslim edilecek malzemeler (ilk 15 kalem) sözleşmeye müteakip 30 gün içerisinde, Müdürlüğümüze teslim edilecek malzemeler ise sözleşmeye müteakip peyder pey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camiişerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Kat:3 Oda:34 Merkezi Satın Alma Birimi Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 05.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İsteklilerlerce teklif edilen cihaz en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde ücretsiz servis, bakım, garanti kapsamına giren yedek parça ve kalibrasyonu yapılacak.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TİTUBB'a kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmak zorundadır. Alımı yapılacak olan malzemeler içerisinde Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankasına kayıtlı olanlar için,TİTUBB'da kayıtlı ürünler UBB numaralarını belirten yazı çıktısını,kapsam dışı olan ürünler içinde kapsam dışı olduğunu belirten belgelerini teklif zarfında sunacaklardır.
İstekliler teklif edeceği ürünlerin bayii,ana bayii ve distribütör bayii tanımlı numarasını TİTUBB sayfasından yazı çıktısı ile teklif zarfında sunacaktır.
İstekliler teklif edeceği ürünlerin ÜTS belgesini teklif zarfında sunacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- Teklif edilen malın (Tıbbi Sarf Malzemeleri için) teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ihale dosyasında sunulacaktır.
- Teklif edilen ürünlerin (Tıbbi Sarf Malzemeleri için) teknik şartnameye uygunluğunu belirlemek amacıyla istenilen numuneler teklif sırasına göre ihale saatine kadar Satınalma İhale Komisyonu'na teslim edilecektir. Teslim tutanağı ihale dosyasında sunulacaktır. Numunesi teslim edilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teklif edilen Tıbbi Cihazların Teknik Şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalog, broşür, fotoğraf ve bunun gibi tanıtım materyalleri ihale dosyasında sunulacaktır.
Tıbbi cihaz ve demirbaş malzemeleri için ise ihale komisyonu istediği takdirde 7 gün içinde numune teslimi yapılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ihale konusu her türlü tıbbi cihaz ve/veya tıbbi sarf malzemesi ve/veya demirbaş malzemesi alım ve satım işleri beraber veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camiişerif Mah. İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik Binası İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası Kat:3 Oda:34 Merkezi Satın Alma Birimi Akdeniz/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR