ERDEMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve yedek parça satın alınacaktır

ERDEMLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983805
Şehir : Mersin / Erdemli
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 20.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/186697
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 kalem TIbbi Sarf,Tıbbi Cihaz ve Yedek Parça Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:70/ A Erdemli Mersin
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF,TIBBİ CİHAZ VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ERDEMLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Tıbbi Sarf,Tıbbi Cihaz ve Yedek Parça Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/186697

1-İdarenin
a) Adresi : AKDENİZ MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ 70/A ERDEMLİ / MERSİN 33740 ERDEMLİ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242414800 - 3242414819
c) Elektronik Posta Adresi : erdemlidevlethas@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 50 kalem TIbbi Sarf,Tıbbi Cihaz ve Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erdemli Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işin bitim tarihine kadar malzemeler ihtiyaca binaen sipariş edilecektir. Sipariş edildikten sonra 10 gün içerisinde sipariş veren ilgili deponun belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Fakat İdare isterse teslim süreleri ve miktarları üzerinde değişiklik yapabilir. Özel durumlarda (acil bir malzeme gerektiği anda ) yüklenici firma hiçbir mazeret beyan etmeksizin istenilen sarf malzemeleri 5 (beş) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecektir. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar, nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdeniz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:70/ A Erdemli Mersin
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında, teklif ettikleri ürünlerden TİTUBB/UTS kayıt bildirimleri yapılmış olan ürünler için UBB/UTS numaralarını teklif cetvelinde veya ihale sıra numarasına göre belirtilmiş liste şeklinde ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
- İstekliler teklif ettikleri kalemlere ait numuneleri, TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLDİĞİ TAKTİRDE, tutanakla birlikte, ihale saatinden önce idareye teslim edeceklerdir. Teslim edilen numuneler üzerinde, firma kaşesi, ihale sıra no, isim v.b bilgiler kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde belirtilecektir. Numuneler idare tarafından sayılarak teslim alınacaktır. İhale komisyonu değerlendirme aşamasında gerek gördüğü takdirde ek numune isteyebilir. TEKNİK ŞARTNAMEDE NUMUNESİ İSTENMİŞ OLAN VE Numune sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- İstekliler tarafından sunulan numuneler için isteklilere herhangi bir bedel ön görülmeyecektir. Teslim edilen numunelerin incelenmesi, kullanılması ve çeşitli testler sonucunda kullanılamaz hale gelebileceği haller dışında numuneler ihale sonunda isteklilere iade edilecektir. Ancak sözleşme imzalanan yüklenicinin numuneleri şahit numune olarak muhafaza edilecektir.
İhale Sıra Numarası:42,43,44,45,46,47,48,49 ve 50.kalemlere istekli firma ihaleden önce birer adet numune getirecektir. bu kalemlerde numune vermeyip teklif veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
istekli firmalar Numuneleri 30(gün) içinde iade isteyebili 30 gün içinde istenmeyen numunelerden idaremiz sorumlu değildir.
İhale sıra Numarası: 10.kalem
İhale sıra Numarası:23.kalem
İhale sıra Numarası: 35.kalem
İhale sıra Numarası 36.kalemler ihale sonrası en avantajlı firmalardan demo yapılması istenecektir. istekli firmalara demo yazısı yazılacak olup 3 gün içinde hastanemizde demo yapılması gerekmektedir istenilen süre zarfında demo yapmaya gelmeyen istekli firmanın teklifi o kalemde geçersiz sayılacaktır ve diğer sıradaki firmadan demo istenecektir.
İhale sıra Numarası: 10.23.35 ve 36. kalemler uhdesinde kalan istekli firmalar ilgili personelere gerekli tüm eğitimleri vermekle yükümlüdür.
Tüm kalemler için teknik şartname maddelerine tek tek cevap verilecektir. herhangi bir kaleme teklif verip teknik şartnamesine cevap vermeyen istekli firmalar o kalemde değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı : Ekap (Elektronik Kamu alımları Platformu) e imza ile ve Erdemli Devlet Hastanesi TR 2600 0120 0959 4000 0500 0026 nolu hesabına İhale döküman bedeli yatırılarak Erdemli Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde Döküman alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erdemli Devlet Hastanesi Satın alma Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR