KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090490
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/600619
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme alımı 29 Kalem malzemeden oluşmaktadır Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
HASTANE HİZMET BİNASI AMBAR VE DEPOLARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜP BEBEK TIBBİ SARF MALZEME

KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ-DR.ALİ KEMAL BELVİRANLI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/600619

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30 42285 . SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tüp Bebek Tıbbi Sarf Malzeme alımı 29 Kalem malzemeden oluşmaktadır
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : HASTANE HİZMET BİNASI AMBAR VE DEPOLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen siparişin tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey alım yapılacaktır. 31.12.2020 tarihinde ihale sona erecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1- Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif etmiş olduğu ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB ) veya ÜTS kayıdı olmalıdır.
-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı Onaylıdır. “ ibaresi yer almalıdır.
-Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı Bayi Bilgi Formu – Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen sarf malzemelerin ubb çıktılarının üzerine, ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça belirterek, ihale dosyasına konacaktır. Barkod numarası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler, ihale dosyasına koyacaklardır.
3-15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ekinde(Ek3) yeralan ürünler dışındaki tıbbi malzemelere teklif verecek isteklilerin "tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi" nin bulunması ve bu belgeyi ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.
4-SUT Ek 3B’de yer alan fatura edilemeyen basit tıbbi sarf malzemeleri listesi dışında kalan tüm malzemelerin hastanemizce faturalandırılabilmesi için SGK Medula Ubb Sorgu ekranında SUT kodu bulunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlere ait numuneler orijinal ambalajında, her numunenin üzerinde firma ismi ve ihale sıra no’su yazılı olarak verilecektir. İştirak edilen kalemlere ait numuneler ihale saatine kadar teslim edilecektir. Numuneler için; ücret veya iade talep edilmeyecektir. Teklif edilecek ürünlerin yapılacak değerlendirmesinde teknik şartnameye uyum sağlayıp sağlamadığı ihale komisyonu tarafından tespit edilecek, uygun olmayan malzemeler ve numunesi verilmeyen kalemler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR