SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997472
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/223669
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
33 Kalem Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-TOPRAKLIK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sarf Malzeme Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/223669

1-İdarenin
a) Adresi : KIBRIS CAD. ORHUN SOK. NO:3 06600 TOPRAKLIK ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125855539 - 3125855611
c) Elektronik Posta Adresi : tadsm_stn@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Kalem Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Topraklık Ağzı ve Diş Sağlığı Merkezi Deposu
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren yüklenici, uhdesinde kalan malları Hastane Başhekimliği tarafından aksi belirtilmedikçe sipariş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde belirtilen teslimat programı doğrultusunda depolarına teslim edecektir. Teslimatlar 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir. İdare tarafından belirlenen mal teslim tarihlerinin ve miktarlarının yine idare tarafından değiştirilmesi gerektiğinde idare yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 - 10:00

4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1) İstekliler yürürlükteki mevzuat gereğince zorunlu olması durumunda cihaz/malzemelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri veya Ürün Takip Sistemi(ÜTS) belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt ve bildirimi aranmayacak olup, ürünler veya cihazların kapsam dışı olduğuna dair yazılı beyanı sunulmalıdır.
Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır. İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ürün teklif edecek olan istekliler, Satış Merkezi Yetki Belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
3) Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki ürünler için istekliler Biyosidal Ürün Ruhsatını teklifleri ile birlikte sunacaklardır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR