BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994677
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAYAT 21.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/220717
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 KALEM GENEL SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. No: Bila Osmangazi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 KALEM GENEL SARF MALZEME ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/220717

1-İdarenin
a) Adresi : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. 16090 ÇEKİRGE OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242393636 - 2242393737
c) Elektronik Posta Adresi : cekirgedevlet16@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 KALEM GENEL SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ KIRTASİYE DEPO/BİYOMEDİKAL DEPO/SARF DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip ilk teslimat ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde, sonraki teslimatlar ise yine ilgili birimin siparişini takiben 10 (on) gün içerisinde 15/12/2019 tarihine kadar peyderpey yapılacaktır. İhale konusu mallar mesai günleri içinde, yüklenici tarafından 1 (bir) gün önce haber verilmek şartı ile Muayene Kabul Komisyonu Deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir. Malzemelerin depoya taşınması da yükleniciye aittir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. No: Bila Osmangazi
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekliler; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan teklif verdikleri Tibbi Cihazlar/ Malzemelerin ÜTS/TİTUBB'a kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteriri ürün numarasını (barkod) ihale sıra numaraları belirtilerek yazılı olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İsteklinin, teklif edilen ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair ÜTS veya TİTUBB kayıt veya bildirimi olacaktır. Teklif edilen malzemeye ait barkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarının ihale teklif zarfında bulunması zorunlu olup, barkod numaraları, firma ve bayi tanımlayıcı numaralarını belirtmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır."Sağlık Bakanlığı tarafından Onaylıdır." ibaresi bulunmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
2-Yerli Malı teklif verecek firma/firmalar; http://www.ihale.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html linkinde bulunan "Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesinde" yer alan kısımlar/gruplar için teklif sunuyor ise bu kısımların/grupların ihaledeki sıra numarasını gösterir belgeyide ihale dosyasında sunacaklardır.
3-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olan ürün ürün teklif eden İstekliler Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgelerini teklif dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Malzemelere ait numune getirilmesi zorunludur. Numunesi istenen malzemeler ihale saatinden önce numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, numune teslim tutanağı ile işin uzmanlarına/satınalma birimine teslim edilecektir. Numunesi olmayan veya İhale Komisyonu incelemesi neticesinde numunesi teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çekirge Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR