İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzemesi satın alınacaktır

İZMİR GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940637
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
  2019/50353
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sevgi Mah. Nevvar Salih İşgören Caddesi. No 16 Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Gaziemir/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

GAZİEMİR NEVVAR SALİH İŞGÖREN DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

47 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/50353
1-İdarenin
a) Adresi : SEVGİ MAHALLESİ NEVVAR SALİH İŞGÖREN CADDESİ NO: 16 35410 GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322909301 - 2322909310
c) Elektronik Posta Adresi : gaziemirdhsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
47 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi tarafından kurulmuş olan Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri tarafından gösterilecek yere teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı günden itibaren işe başlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Sevgi Mah. Nevvar Salih İşgören Caddesi. No 16 Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Gaziemir/İZMİR
b) Tarihi ve saati: 28.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İsteklilerin teklif etmiş oldukları malzemeler Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacaktır. Teklif edilen malzemelerin UBB çıktıları, firmanın yetkili kişisi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konacaktır.
b) İhaleye iştirak eden; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi, alt bayi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sisteminde ithalatçı veya üreticinin ürünlerine alt bayi olduklarını gösterir belgeyi, firmanın yetkili kişisi tarafından imzalanarak ihale dosyasına konacaktır.
c) TİTUBB kaydı bulunması zorunlu olmayan kapsam dışı malzemeler için kapsam dışı beyanı teklif dosyasında sunulacaktır.
d) İstekli tarafından teklif edilen TİTUBB barkodları ile SUT eşleşmesi kontrol edilecek olup, SUT kodları ile eşleşmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
e) Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesi" ni teklif dosyasında sunacaktır.
f) Yerli malı teklif edecek olan istekliler, ilgili kaleme ait yerli malı belgesini asıl, noter tasdikli suret yada ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır (Yerli malı belgesinin elektronik ortamda teyit edilebilmesi durumunda fotokopi evraklarda geçerli olacaktır). Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu mutlaka üzerinde belirtilecektir. Firmalar teklif cetvelinde yada teklif formunda yerli malı kalemlerini belirteceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.İstekliler teklif verilen tüm kalemler için 1 (bir) adet numune sunmak zorundadırlar. Numuneler ihaleden önce ayrı ayrı paketlerde ihale sıra numarası ve ihale adı yazılı antetli kağıda hazırladıkları numune teslim tutanağı ile idareye teslim edilecek olup düzenlenen numune teslim tutanağının bir sureti teklif zarfının içinde sunulacaktır. İsteklilerin sunacakları numunelerin uygunluğu İhale Komisyonunda bulunan Teknik Üyelerin ve idarenin görevlendirdiği personel tarafından hazırlanan teknik raporun ihale komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde belirlenecek ve ihale sonuçlandırılacaktır. Eksikliği halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2.İhale komisyonunca, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında gerek görülmesi halinde, isteklilerden ek bilgi, belge, katalog, broşür, klavuz, açıklama, vb. döküman istenebilecektir. Birlikte veya ayrı ayrı istenmesi muhtemel ek bilgi, belge, katolog, broşür, klavuz, açıklama, vb. döküman/dökümanların , idare tarafından yazılı olarak bildirilen süre içerisinde, teslim edilmesi zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Satınalma Birimi ve EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR