MUĞLA FETHİYE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzemesi alınacaktır

MUĞLA FETHİYE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979294
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

DOST 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/153820
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
51 KALEM TIBBİ SARF MALZEME -MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fethiye Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Odası Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:212 Fethiye/Muğla
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

51 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/153820

1-İdarenin
a) Adresi : AKARACA MAHALLESI MUSTAFA KEMAL BULVARI 196 48300 FETHİYE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2526133547 - 2526133545
c) Elektronik Posta Adresi : fethiyedhsatinalma48@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

51 KALEM TIBBİ SARF MALZEME -MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Fethiye Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup işin süresi 31.12.2019 tarihine kadardır. Malzemeler, ilgili deponun yazılı siparişi ( FAKS, , mail ,elden ile) doğrultusunda pey der pey olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle en geç 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fethiye Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Odası Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:212 Fethiye/Muğla
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:


a)İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak ve durumu tevsik eden belge ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca ihaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacaklar,isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kaydının olması zorunlu olup durumu tevsik eden belgeler ihale dosyasında sunulacaktır. Teklif edilen tıbbi cihazın ÜrünTakip Sisteminde aktif kaydının olmaması, yine aynı sistemde ihaleye iştirak eden isteklinin ithalatçı ve/veya imalatçı ve/veya bayiliğinin iptal edildiği vb. durumlarda isteklinin ilgili kalem için teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b)Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için teklif zarfında kapsam dışı beyanı sunulacaktır. Sunulan kapsam dışı beyanı belgesi asıl/noter onaylı suret yada“aslı idarece görülmüştür” şerhleri taşıması zorunludur. Bu şartı sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
c) Yerli malı teklif edecek olan istekliler, ilgili kaleme ait yerli malı belgesini asıl, noter tasdikli suret yada ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini ihale dosyasında sunacaklardır (Yerli malı belgesinin elektronik ortamda teyit edilebilmesi durumunda fotokopi evraklarda geçerli olacaktır). Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu mutlaka üzerinde belirtilecektir. Firmalar teklif cetvelinde yada teklif formunda yerli malı kalemlerini belirteceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

NUMUNE: İhaleye katılan istekliler; teklif verdikleri ürünlerin her bir kalemi için 1'er adet numunelerini orjinal ambalajında (marka, model v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar üzerinde istekli adı ve verilen ürün numunesinin hangi kaleme ait olduğunu belirtir bir koli/kutu ile tutanak karşılığı tıbbi sarf ecza deposuna teslim edeceklerdir.Teslim edildiğine dair tutulan tutanak ihale teklif dosyasında sunulacaktır.. Son teklif verme saatine kadar numune teslim etmeyen isteklilerin teslim etmediği kalemlere ait teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune değerlendirilmesinde İsteklilerin sunacakları numunelerin uygunluğu Teknik Şartname kriterlerine göre İhale Komisyonunda bulunan Teknik Üyelerin veya idarenin görevlendirdiği personel tarafından hazırlanan teknik raporun ihale komisyonunca değerlendirilmesi neticesinde belirlenecek ve ihale sonuçlandırılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fethiye Devlet Hastanesi Veznelerine döküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Satınalma biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Devlet Hastanesi Satınalma Birimi Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:212 Fethiye/Muğla adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR