SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Tıbbi sarf malzemeleri alınacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051198
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 17.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/439434
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 42 KALEM (TIBBİ SARF, KIRTASİYE, TEMİZLİK, AVADANLIK VE YEDEK PARÇA, HASTANE MEFRUŞAT) MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-TOPRAKLIK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


5 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 42 KALEM (TIBBİ SARF, KIRTASİYE, TEMİZLİK, AVADANLIK VE YEDEK PARÇA, HASTANE MEFRUŞAT) MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/439434

1-İdarenin
a) Adresi : KIBRIS CAD. ORHUN SOK. NO:3 06600 TOPRAKLIK ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125855539 - 3125855611
c) Elektronik Posta Adresi : tadsm_stn@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM TIBBİ CİHAZ VE 42 KALEM (TIBBİ SARF, KIRTASİYE, TEMİZLİK, AVADANLIK VE YEDEK PARÇA, HASTANE MEFRUŞAT) MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 Topraklık /ÇANKAYA/ANKARA
c) Teslim tarihi : İş başlanmasına müteakip 1-42. kalemlerde yer alan malzemeler peyder pey olarak sipariş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir. İhalenin 43-47. kalemlerindeki i cihaz/demirbaş malzemeler ise tek seferde sipariş edilecek olup , sipariş tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecek ve montajı tamamlanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 10.10.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1-Cihazların en az 2 yıl garantili olduğunu belgeleyecektir.
2-Garanti bitiminden sonra 10 yıl yedek parça ve teknik servis sağlayacağını belgelemelidir.
3-Yüklenici firma dosyada cihazın 10 yıl geçerli değişmesi muhtemel fiyat listesini sunmalıdır.
4-Ayrıca Hizmet verecek cihazların yıllık aktif çalışma süresi % 95 in altına düşmemelidir. Çalışma süresi 365 gün 24 saat üzerinden hesaplanır. Çalışma süresi % 95 in altına düştüğü her bir gün için garanti süresi iki gün uzatılır.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamındaki Ürünlerin veya cihazların satınalımlarında ,aday veya isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ye kayıt veya bildirimi aranması zorunludur.Aday veya isteklinin ,teklif ettiği ürünün imalatcı veya ithalatcısı (tedarikci firma) olmadıgı durumlarda,ürünün tedarikci firmasının bayii olduguna dair TITUBB veya ÜTS kayıt veya bildirimi aranacak olup, Söz konusu belge veya belgelerin teklif dosyalarında sunulması zorunludur.
2-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır. Söz konusu belge veya belgelerin teklif dosyalarında sunulması zorunludur.
3-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklinin ‘’ Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’’ kapsamında ‘’ Satış Merkezi Yetki Belgesi’’ aranacaktır. Söz konusu belge veya belgelerin teklif dosyalarında sunulması zorunludur.
4- Yerli malı teklif eden isteklilerce,13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak yapılan Yerli Malı belgelerini teklif zarfında sunmak zorundadırlar. "Yerli Malı" belgelerinin üzerine hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-Tıbbi cihazlar ve demirbaş malzemelere (43-47 ) için teklif veren istekliler ihale dosyasında bulunmak kaydıyla katalog vereceklerdir. Teknik şartnamede istenen özellikler katologta teyid edilebilmelidir.Teknik şartname maddeleri bu dökümanlar üzerinde işaretlenmelidir . Komisyon tarafından gerekli görülürse numune istenecektir, Bu cihazlar için teklif veren firmalar, bu cihazların demonstrasyonunu idarenin belirleyeceği yerde ve tarihte yapacaklardır. İsteklilerin , demonstrasyon yapılacak cihazı belirtilen tarih ve saatte hazır bulundurmamaları halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- İstekliler, teknik şartnamelerde istenmesi durumunda teklif verdikleri ürüne ait katalog, broşür, cd vb. bilgilendirici materyalleri ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.
3- İhale komisyonu uygun gördüğü taktirde diğer kalemler için numune isteyebilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-- Kıbrıs Caddesi Orhun Sokak No:3 topraklık ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR