MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme ve laboratuvar malzemesi satın alınacaktır

MERSİN SİLİFKE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00992705
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 16.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/223033
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ve 24 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI -Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME VE 24 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ve 24 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/223033
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -SİLİFKE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Bolacalıkoyuncu Mahallesi Bolacalıkoyuncu Sokak No:434 33940 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN
c) Telefon ve faks numarası : 3247141159 - 3247145603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ve 24 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ve 24 KALEM LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI -Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SİLİFKE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ (İdarenin uygun gördüğü yer)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaç listesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21.kalemleri üç (3) ay
içerisinde geriye kalan ihtiyaç kalemleri 12 (oniki) ay içerisinde birer ay periyotlarla ( ihtiyaç halinde birer ay periyot beklemeye gerek kalmaksızın) alım yapılacaktır. İdaremizin faks veya İadeli taahhütlü sipariş yazısında istinaden yüklenici 7 gün içerisinde söz konusu ürünü ilgili depoya "raf teslimi" şeklinde teslim edecektir. Ürünlerin Raf tesliminde bütün sorumluluk yüklenici firmaya aittir. Teslimatlar mesai günleri içerisinde 08.00 ile 16.00 arasında yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihi işe başlama tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : SİLİFKE DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara il işkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında istenen ''Satış Merkezi Yetki Belgesi '' ni ihaleye sunmak zorundadır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-Tıbbi Cihaz ve Malzemeler Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olacaktır. İstekli firma, teklif ettiği malzemenin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) kayıtlı imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçisi)olduğunu belgelemelidir. İsteklinin teklif edilen malzemenin imalatçı veya ithalatçısı(tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, malzemenin tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimini teklifi ile birlikte sunmalıdır.
2- Kapsam dışı malzemelerde kapsam dışı olduğuna dair belge ihale dosyasında (beyanlarında belirteceklerdir) olacaktır.
3- İstekli firmalar teklif ettikleri malzemelerin UBB’SİNİ, varsa markasını ve modelini tekliflerinde (beyanlarında) belirteceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhtiyaç listesinin 18 nolu iş Kalemine (Hasta Yıkama Çarşafı) teklif veren istekliler;
1-Ürün hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan hasta yıkama çarşafının değiştirilmesi satıcı tarafından kağıtta düzenlenmiş taahhütname ile garanti edilmelidir. Bu taahhütname yüklenici firma tarafından muayene kabul komisyonuna verilmelidir.
İhtiyaç listesinin 21 nolu iş Kalemine (Dısposable Fako Seti )teklif veren istekliler;
1- Ürün cerrahi cerrahi bir cihaz ile kombine kullanılacağından ,cihazın üreticisi ile aynı markaya sahip orijinal malzeme olmalıdır.Cihazın üreticisi dışında, başka bir firma tarafından üretilmiş ürün teklif edildiği taktirde, teklif eden firma verdiği adet miktarı bitene kadar ana cihaz, aksam ve aksesuarlarında doğacak olan her türlü teknik sorun ve arıza hallerinin sorumluluğunu üstlenmeyi arıza giderilmediği taktirde, (7) yedi gün içinde çalışan sorunsuz aynı marka ve model cihaz ile değiştirmeyi yada eski model mevcut değil ise bir üst model PHACO cihazı ile değiştirmeyi kurulum, eğitim ve servis gibi gereksimler dahil yerine getirmeyi NOTER taahhütlü olarak verecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR