İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Tıbbi sarf malzeme ve ilaç satın alınacaktır

İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962041
Şehir : İzmir / Bornova
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 14.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/103173
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı 77 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve İlaç Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/103173
1-İdarenin
a) Adresi : E.Ü.DIS HEKIMLIGI FAKÜLTESI EGE ÜNIVERSITESI KAMPÜSÜ 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323114523 - 2323880325
c) Elektronik Posta Adresi : dentdonersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 77 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme ve İlaç Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMPÜS-BORNOVA/İZMİR
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı verilmeyecek ve Yüklenici, üzerinde kalan malzemenin/malzemelerin tamamını, 27.05.2019 tarihinden itibaren en geç 04.06.2019 tarihine kadar defaten teslim edecektir. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı verilmeyecek ve Yüklenici, üzerinde kalan malzemenin/malzemelerin tamamını, 27.05.2019 tarihinden itibaren en geç 04.06.2019 tarihine kadar defaten teslim edecektir. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 15.04.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1-TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN
a) Teklif edilen malzemelerin üretici veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altında ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin, TC İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)`da kayıtlı olacaktır.
b) Teklif edilen Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamında olan ürün/ürünlerin TITUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması şartı aranacaktır.
c) İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sisteminde kayıtlı olduklarını ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin TITUBB`da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir. İhale Komisyonu Başkanlığı, gerek görülmesi halinde istekli ve ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası web sitesinde kayıtlı ve onaylı olup olmadığının teyidinin yapacaktır.
2- TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİKLERİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN
a) Üretici/İthalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı b) Bu malzemeler için ürünün dahil olduğu Yönetmelikler kapsamında kalite ile ilgili belgeleri/sertifikaları ibraz edeceklerdir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri ihale komisyonunca incelenmek üzere ihale tarihinden 1(bir) gün önce teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numuneleri teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
b) İstekliler Teknik Şartnameye madde madde karşılık gelecek şekilde marka , menşei belirterek "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyeceklerdir.
c) Numunelerin üzerine mutlaka sıra numarası ve firma adı etiketle yapıştırılarak belirtilecektir.
ç) Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğünde demonstrasyon isteyebilir.
d) Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “…marka…, model…, malzemeyi teklifimizi şartnameye uygunluk belgesi”başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kâğıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sağlık Kurumlarına muhtelif tıbbi malzeme, ilaç ve diş hekimliği sarf malzemeleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR