PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme ve çamaşır toplama arabası satın alınacaktır

PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/313583
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 KALEM FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ve ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

20 KALEM FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİ SARF MALZEME VE ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


20 KALEM FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ve ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/313583

1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123145555-10061 - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 KALEM FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİ SARF MALZEME ve ÇAMAŞIR TOPLAMA ARABASI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AYNİYAT TÜKETİM DEPO
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına binaen sipariş peyderpey veya tek seferde 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili depoya teslim edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi, iş bu sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen Bildirime Esas Faks Numarası ya da Bildirime Esas Elektronik Posta Adresine gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır. Kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.07.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) İstekli, teklif edilen ürünün imalatçı / ithalatçısı olduğunda dair firma tanımlayıcı numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ya da bayisi olduğuna dair bayi numarasını gösterir Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydına ait dokümanı ihale dosyasında sunacaktır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm malzemelerin ÜTS sisteminde Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. İsteklilerin bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB (Ulusal Bilgi Bankası)/ÜTS kayıtlarına ait bilgileri içeren dokümanları (ÜTS çıktıları) ihale dosyasında sunması zorunludur. İlgili belgelerin üzerinde İhtiyaç Listesi (ektedir) Sıra Numarası belirtilmelidir.
Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin UBB/ÜTS kaydına ait belgeler verilmelidir.
Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafından ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetvelinde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.
ç-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına UBB KODUnu, SUT KODUnu ve teklif edilen ürünün MARKASInı yazmaları zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaraları Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir.
d-) Teknik Şartnamede istenen her türlü bilgi ve belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan Numune Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. (İhtiyaç listesinde 20 sıra numaralı malzeme için katalog verilmesi yeterlidir. Bu kalem için numune değerlendirmesi en avantajlı teklif veren firmadan başlanmak suretiye, ihale sonrasında yapılacak olup, numune teslim süresi tebliği müteakip 2(iki) iş günüdür.
Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç Listesi Sıra Numarası, UBB Kodu, Sut Kodu ve Markası açıkça belirtilecektir. Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında olacaktır.
Numunelerin üzerinde (her numunenin ayrı ayrı) isteklinin unvanı, ürünün adı ve markası, İhale Kayıt Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır. Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından dolayı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin 1 (bir) adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır.
Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tutulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir.
İhale Komisyonu, numunelerin teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için herhangi bir ücret öngörülmesi durumunda ücret isteklilerce karşılanacaktır.
Numune değerlendirme sonucunda İstekliye teslim edilebilir durumda olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan) sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir. Yüklenici tarafından idareye sunulan numunelerden teslim edilebilir durumda olanlar sözleşme bitiş tarihini izleyen 1 (bir) ay içerisinde teslim alınabilir. Bu süre içerisinde iade alınmayan numuneler idarece imha edilecektir. Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır. İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini ve teklif edilen ürünlere ait katalogları ihale dosyasında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirterek ihale dosyasında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Satınalma Birimi Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR