CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01176130
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ EXPRES 24.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/306964
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
49 kalem tıbbi sarf malzeme alımı... Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atçeken Mah, Hastane Cd., 42850 Cihanbeyli/Konya
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
DEVLET HASTANESİ - CİHANBEYLİ
49 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

49 KALEM TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/306964
1-İdarenin

a) Adresi : ATÇEKEN MAH.HASTANE CAD. 42850 CİHANBEYLİ/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3326734093-2123 - 3326734095
c) Elektronik Posta Adresi : cihanbeylidhaktif@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa):
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
49 KALEM SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde peyderpey olarak alınacaktır..
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :
Atçeken Mah, Hastane Cd., 42850 Cihanbeyli/Konya
b) Tarihi ve saati : 16.07.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- Sağlık Bakanlığının 15.04.2008 tarih ve 12963 sayılı Genelgesine istinaden isteklilerin teklif etmiş olduğu ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası’na ( TİTUBB ) kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında yapılan sorgulamada “ Sağlık Bakanlığı Onaylıdır. “
ibaresi yer almalıdır. Teklif veren istekli teklif etmiş olduğu ürünlerin bayisi olduğuna dair belgeyi ihale dosyasına koyacaktır. (Sağlık Bakanlığı
Bayi Bilgi Formu – Sağlık Bakanlığı Tedarikçi Firma Kayıt Formu)
2- Teklif Edilen sarf malzemelerin UBB numaraları ve ihale listesinin kaçıncı kalemine ait olduğu, malzemelerin isim ve sıra nosunu açıkça
belirterek, ihale dosyasına konacaktır.Barkod numarası gerekmeyen sarf malzemelerin kapsam dışı olduğunu gösteren belgeleri istekliler, ihale
dosyasına koyacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İhaleye katılan istekliler; Teknik şartnamede farklı bir düzenleme öngörülmemişse teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik
şartnameye uygunluğunu teyit etmek için her bir kalem için en az BİR orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b.
belirterek ) son teklif verme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim edeceklerdir. Orijinal ambalajında verilmeyen
numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek yapılacaktır. Yapılan
inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme
aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.
Numune teslim tutanağında ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir.
Numuneler için ücret talep edilmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38'inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR