EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158866
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 09.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/180211
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF ,KİT,KİMYASAL,LABORATUVAR MLZ.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

7 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF, KİT, KİMYASAL, LABORATUVAR MALZEME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

7 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF, KİT, KİMYASAL, LABORATUVAR MLZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/180211

1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM MUHTELİF TIBBI SARF ,KİT,KİMYASAL,LABORATUVAR MLZ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 28.05.2021 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 30.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 1., 2., 3., gruplar için Biyosidal Ürün Ruhsatını sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
5., 6. Gruplar için
a)Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (UTS)'ne kayıtlı olmalıdır ,kayıtlı olmadığı taktirde ürünün kapsam dışı olduğına dair belgeyi etmelidir.
b) Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ve/veya distribitör firmalarının da Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir , kayıtlı olmadığı taktirde firmanin kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığına dair belgeyi ibraz etmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1)- İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin 1., 2., 3. gruplar için ürün numunelerini ve TC Sağlık Bakanlığı onaylı etiket örneğini ve varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci, 5., 6. gruplar için ürün numunelerini ve varsa numunenin kullanılması için gerekli araç ve gereci , İhale saatine kadar,İhale Komisyonunca incelenmek üzere, komisyon adına teslim alacak olan( Malzeme Planlama Birimi’ne) teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, . teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır. 2-) 4..grup için 1. Tüm kalibratör ve kontrol materyallerinin teklif edilen sitem için özel üretilmiş / uyumlu olduğunu gösteren belgeler 2. Kontrol ve kalibratörlerin 1-markası, 2-üretildikleri ülke, 3-katalog numaraları, 4-raf ömrü, 5-açıldıktan sonra dayanıklılık süreleri ve 6-saklama koşullarına ilişkin bilgiler orjinal belgeler 3. Kontrol, kalibratör ve raf ömrü olan sarf malzemelerinin üretim tarihlerinde en az 8 ay kullanım süresine sahip olduğunu gösteren belge 4. Teklif edilen malzemenin kullanımı süresince verilecek olan cihazın Ürün Takip Sistemi(ÜTS) ne kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu gösteren belgeler. Ürün Takip Sistemi(ÜTS) mevzuatı kapsamı dışında olan tıbbi malzemeler için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2009/2 duyurusu gereği Üretici / ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacaktır. 5. Kullanıma verilmesi teklif edilen sistemin 1-marka, 2-model, 3-üretildiği ülke, 4-seri no, 5-fabrika çıkış kartı veya cihaz ithalat belgesi, 6-üretim yılı ve 7-halen üretiminin devam ettiğini gösteren orijinal belgeler, 6. Kullanıma verilmesi teklif edilen sistemin katalogları 7. Yöntem validasyonuna ilişkin belgeler 8. Malzemeyi teklif eden firma; üretici ve/veya distribitör firmalarının da Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir. 9. Hizmet verecek teknik servis için TSE veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan yeterlilik belgesi. 10.Teklif veren firmalar 6. maddede yer alan belgeleri üzerlerine ilgili teknik şartname madde numarasını (6.1-6.2… 7.9) yazarak sunmalıdırlar. Ayrıca teknik şartnamenin 3. maddesinde istenilen özelliklerin hangi dokümanlarda yer aldığı doküman üzerine teknik şartnamenin ilgili maddesi yazılarak teknik şartnamedeki sıra ile sunulmalıdır. 11. Firmalar İdari ve Teknik Şartnamedeki belgeleri sundukları dosyanın başına, dizin pusulasını eklemelidirler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 01.GRUP, 02.GRUP, 03.GRUP kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR