HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

HARRAN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156588
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE İPEKYOL 31.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/167478
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
194 Kalem Tıbbi Sarf ve Test Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT SAYMANLIĞI- OSMANBEY KAMPÜSÜ MARDİN YOLU 20. KM HALİLİYE ŞANLIURFA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 10:30
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ


194 KALEM TIBBİ SARF VE TEST ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/167478

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ B BLOK DÖSİM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BİRİMİ- OSMANBEY YERLEŞKESİ MARDİN YOLU ÜZERİ 63100 GÜLVEREN MAHALLERSİ HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4143444165 - 4143444169

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma63@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

194 Kalem Tıbbi Sarf ve Test Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AYNİYAT SAYMANLIĞI- OSMANBEY KAMPÜSÜ MARDİN YOLU 20. KM HALİLİYE ŞANLIURFA

c) Teslim tarihi

:

Yapılacak sözleşmeden itibaren başlanır ve Pey der pey 12 ayda teslim alınır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ OSMANBEY KAMPÜSÜ

b) Tarihi ve saati

:

29.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1) Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a- İstekliler teklif ettikleri tüm ürünler için numune listesinde istenen sayıda numune teslim edecektir. Numuneler, ihale saatinden önce Personel Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satın Alma Birimi , üzerinde firma adı ve ürünün sıra numarasının belirtildiği bir etiket yapıştırarak numune teslim formu ile teslim edeceklerdir. Bu şekilde verilmeyen numuneler değerlendirmeye alınmayacaktır.
b-Kataloğ veren istekliler kataloğ üzerinde teknik şartnamenin maddelerini işaretleyecektir.
c- Teklif edilen ürünlere ait numuneler hasta veya klinikte denenecektir. Kullanım esnasında uygun olmadığı tespit edilen ve/veya sorun yaşanan numunelere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ç-İhale komisyonu gerekli gördüğü kalemlerde (Teknik şartnamede numune istenmese dahi) daha sonra numune isteyebilir. İstekliler istenilen numuneyi ve teknik desteği temin etmek zorundadır. Temin etmeyen isteklilerin o kaleme ait vermiş oldukları teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. Verilen numunedeki marka ile kapsamdışı beyanında veya UBB de sunmuş olduğu marka aynı olmayan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Verilmiş olan UBB ile teklif edilen ürün içeriği farklı olan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
f. Numuneleri teknik şartname maddelerine uygun olmayan isteklilerin o kalem için vermiş olduğu teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HARRAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ OSMANBEY KAMPÜSÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR