TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156035
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/159184
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
133 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI İSM TIBBİ SARF MALZEME TOPLU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/159184
1-İdarenin
a) Adresi : Gülbaharhatun Mah İnönü Cad.Ahmet Can Bali Sok. No:15 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624106113 - 4622341120
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 133 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Depoları
c) Teslim tarihi : Müdürlüğümüzce verilen sipariş üzerine ürünler, 10(on) takvim gününde (Yurt dışından gelecek ürünler için 20(yirmi) gün), hastaya özgü acil malzemeler ise 2 (iki) gün içinde teslimatı gerçekleşecektir. 25.1.1 maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında veya verilen siparişin tamamının mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleşecek olup, siparişin bölünerek farklı zamanlarda sağlık tesisine teslimi yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 31/12/2020 tarihine kadar peyderpey teslimat gerçekleşebilecektir. İşin 31/12/2020 tarihinde bitirilmesi esastır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 20.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1- Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olacaktır. Kayıtlı ürünlerden "Sağlık Bakanlığından onaylıdır" ibaresi taşımayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Satış Yeri Yeterlilik Belgesi" nin aslı yada noter tasdikli sureti ihale dosyasında sunulacaktır.
3- İstekliler ihale dosyası ekinde örneği bulunan tabloyu kullanarak teklif edecekleri kalemlere ait ubb kodlarını (kapsam dışı ise “kapsam dışı” ibaresini), marka, modellerini ve SUT’ a tabi ise SUT kodlarını yazarak hazırlayacak ve ihale dosyası ile birlikte sunacaklardır. Bunun dışında UBB kayıt belgesi ve firma tanımlayıcı belgeler ihale dosyası ile verilmeyecektir. Bu tabloyu sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için üretici firmaların kapsam dışı yazılı beyanında bulunmaları ve yine üretici ya da disribütör firma tarafından imzalanmış teklif edilen malzemenin ihalemize yönelik satış yetki belgesini ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4- Yerli malı ürün beyanı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınacak "Yerli Malı" belgelerinin üzerine hangi kaleme ait olduğu yazılmalıdır.
5- Yükleniciler HUAP'da hazırlanmış, KIK sonuç CD’lerini sözleşme anında sözleşme evrakları ile birlikte sunmalıdırlar.
6- İdare, ihale edilen şahit numuneleri veya isteklilerce sunulan ancak ihale edilmeyen numunelerin iadesi ile sorumlu değildir. Ancak sözleşme imza edildikten 10(on) gün sonraya kadar geçen sürede talep edilmesi halinde numuneler firmalara iade edilecek, iade talep edilmeyen numuneler kullanılmak üzere sağlık tesislerine dağıtılacaktır
7-Teklif değerlendirmede Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/13 sayılı Genelgesindeki hükümleri uygulanacaktır.
8-Dezenfektan ürünler için biyosidal belgesi sunulacaktır ve belge üzerinde belgenin hangi kalemleri kapsadığı belirtilecektir
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin numunelerini 22-23-24/04/2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde satın alma servisine teslim edecek olup,anılan tarih aralığı dışında gelen numuneler karışıklığa sebebiyet vermemek adına geliş tarihine bakılmaksızın iade edilecektir. Teslim edilecek numune üzerinde kalem sıra no,firma adı ve markası yazılı olacaktır. Numune getirilmeyen kalemler değerlendirme dışı tutulacaktır. İhale kalem sırası ile numune sıra numarası arasındaki uyumsuzluktan firma sorumludur.
2- İstekliler, teknik şartnamelerde istenmesi durumunda teklif verdikleri ürüne ait katalog, broşür, cd vb. bilgilendirici materyalleri ihale teklif zarfında sunmalıdırlar.
3- İdarenin belirtmiş olduğu tarihlerde numune sunmayan istekliler, numune sunmadığı kalemlerde değerlendirme dışı tutulacaktır. Ulaşım, posta veya kargodan doğacak aksamalardan gönderici sorumludur.
4-Sunulacak numuneler ürün kutu bütünlüğüne uygun olarak orijinal pakette sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılmış her türlü tıbbi sarf malzeme alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR