İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Tıbbı sarf malzeme satın alınacaktır

İSTANBUL ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155998
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE DAMGA 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/162912
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Kalem Biyomedikal 12 Tıbbi Sarf 3 kalem Patoloji Laboratuvarı 1 Kalem Mikrobiyoloji Malzeme ve 1 Kalem Cerrahi Alet Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ

Esenler KDCH Hastanesi İhtiyacı Olan 14 Kalem Biyomedikal 12 Tıbbi Sarf 3 kalem Patoloji Laboratuvarı 1 Kalem Mikrobiyoloji Malzeme ve 1 Kalem Cerrahi Alet Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/162912

1-İdarenin
a) Adresi : Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124403900 - 2126291303
c) Elektronik Posta Adresi : esenlerkdch.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem Biyomedikal 12 Tıbbi Sarf 3 kalem Patoloji Laboratuvarı 1 Kalem Mikrobiyoloji Malzeme ve 1 Kalem Cerrahi Alet Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Biyomedikal, Tıbbı Sarf ve Laboratuvar Birim Depolarına Raf Teslimi.
c) Teslim tarihi : a) Sözleşmenin süresi her ne kadar 9.1. maddede 9 (dokuz) ay olarak belirtilmiş olsa da mali yıl nedeni ile sözleşme 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. İdarenin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri içerisinde ilgili sarf deposuna raf teslimi yapılacaktır. Sözleşme süresince peyder pey alım yapılacak olup tüm siparişler yazılı olarak faks, e-mail, elden veya postadan herhangi biri ile verilecektir. Sipariş tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde malzemeler ilgili depoya raf teslimi yapılacaktır. b) Sipariş tarihinden itibaren 10 takvim günü olan teslim süresi, 19.Kalem ” KORUYUCU MALZEME, KURŞUN PARAVAN(İKİLİ)” ve 20.Kalem “KORUYUCU MALZEME, KURŞUN PARAVAN(ÜÇLÜ)” ürünleri için 20 takvim günü olarak uygulanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.04.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekliler ve teklif ettikleri ürünler Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ( TİTUBB ) sistemine kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde
" SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR." ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma ( üretici/ithalatçı ) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını ( T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri ) teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte sunulacaktır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları ihale ihtiyaç listesindeki sıraya göre belirtilecektir. TİTUBB tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı birim fiyat cetvelinde belirtilecektir.
b) TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.
Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
c) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca Sağlık Bakanlığından ürün kodlarının alınmış olması ve firma / bayi tanımlayıcı kodu verilmesi gerektiği yukarıdaki açılamalarda belirtilmiştir. Bu bilgilerin hatalı olması nedeni ile kurumumuzun zarara uğradığının belgelenmesi halinde oluşan zarar, teklif veren firmadan tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde isteklinin diğer alacaklarından tahsil edilir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için;
1) İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt olmak zorundadır.
İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB/ÜTS'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB/ÜTS çıktılarının üzerinde belirteceklerdir.
2)İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için;
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
c)Yerli malı teklif eden isteklilerteklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından
(http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html ) yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi’nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu (CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli malı belgesinin değerlendirmeye alınması için ihale tarihini kapsıyor olması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a)Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" düzenleyerek ihale dosyası içinde sunacaklardır. Belgede tüm maddeler için karşılamaktadır, uymaktadır ibareleri ile belirtilecektir.
b) Teklif edilen her bir kalem için tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde işaretlenecektir.
c) İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak teknik şartnamede belirtilen şekilde numunelerini (İhale Komisyonu gerek gördüğü takdirde birden fazla numune isteyebilir.) ihale tarihi de dahil olmak üzere 3(üç) iş günü içerisinde idaremiz satınalma birimine tutanakla birlikte teslim edeceklerdir. Teslim edilmeyen numunelerin teklifleri geçerli sayılmayacaktır.. Firmaların teklif ettikleri malzemelere ait numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır. Ayrıca isteklilerin teklif dosyasında verdikleri UBB numaraları ile teslim ettikleri numunelerin UBB numaralarının aynı olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
d)Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kesinleşen ihale kararı firmalara tebliğinden itibaren (sözleşme imzalanan ve itiraz edilen numuneler hariç) 2 ( iki ) ay içerisinde teslim alınmayan numunelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Havaalanı Mah. Taşocağı Cad. No:19 Esenler/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR